Ogłoszenia o przetargach


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825

09‑05‑2019 14:08:50

Ogłoszenie nr 510090287-N-2019 z dnia 09-05-2019 r.

 

 

Gmina Klonowa: Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 531234-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Klonowa, Krajowy numer identyfikacyjny 73093449900000, ul. ul. ks. Józefa Dalaka  2, 98-273  Klonowa, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 208 493, e-mail musialski@klonowa.pl, faks 438 208 476. 
Adres strony internetowej (url): www.klonowa.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

WZI.271.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825, obejmująca odtworzenie istniejącej osi drogi w terenie, plantowanie istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczeniem, wymianę rur betonowych na PEHD, wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji poprzez ułożenie warstwy wzmacniającej z mieszanki tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym, uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem, odmulenie przydrożnego rowu, regulację zasuw wodociągowych oraz wykonanie oznakowania pionowego. Klasa drogi – wewnętrzna dojazdowa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 365389.75 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD BUDOWY DRÓG Henryk Mocny 
Email wykonawcy: biuro@zbdmocny.pl 
Adres pocztowy: ul. Polna 29 
Kod pocztowy: 98-235 
Miejscowość: Błaszki 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 325870.11 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 325870.11 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 367770.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki

07‑05‑2019 13:51:32

Ogłoszenie nr 510087922-N-2019 z dnia 07-05-2019 r.

Gmina Klonowa: Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+000 do km 0+996.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 528527-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Klonowa, Krajowy numer identyfikacyjny 73093449900000, ul. ul. ks. Józefa Dalaka  2, 98-273  Klonowa, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 208 493, e-mail musialski@klonowa.pl, faks 438 208 476. 
Adres strony internetowej (url): www.klonowa.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+000 do km 0+996.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

WZI.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+000 do km 0+996, obejmująca odtworzenie istniejącej osi jezdni w terenie, wykonanie podbudowy na mijance, ułożenie warstwy wzmacniająco - wyrównawczej z mieszanki tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, odmulenie przydrożnych rowów, uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem, ustawienie barier sprężystych stalowych na przepuście, regulację wysokościową zasuw wodociągowych oraz wykonanie oznakowania pionowego. Klasa drogi – gminna „D”.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 262758.48 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: MOSKA Budownictwo Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@moska.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2a 
Kod pocztowy: 98-400 
Miejscowość: Wieruszów 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 301660.51 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 301660.51 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 321891.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze

24‑04‑2019 12:32:05

 Klonowa, dn.24.04.2019r.

WZI.271.2.12.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy: WZI.271.2.2019, Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający: Gmina Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2,

98-273 Klonowa informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Budowy Dróg, Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt., w tym 60,00 pkt. w kryterium cena oraz 40,00 pkt. w kryterium okres gwarancji. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1

Zakład Budowy Dróg, Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki

- otrzymała w kryterium cena 60,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 40,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

Oferta nr 2

”ARES”, Karol Wrzecioniarz, ul. Grabska 41, 98-273 Klonowa

- otrzymała w kryterium cena 55,75 pkt., w kryterium okres gwarancji 40,00 pkt., łącznie 95,75 pkt.

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

- otrzymała w kryterium cena 53,16 pkt., w kryterium okres gwarancji 20,00 pkt., łącznie 73,16 pkt.

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 5 dniach od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

WÓJT

/-/ Marcin Golanowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki

24‑04‑2019 12:26:47

 Klonowa, dn.24.04.2019r.

WZI.271.1.13.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy: WZI.271.1.2019, Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+000 do km 0+996.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający: Gmina Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2,

98-273 Klonowa informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MOSKA Budownictwo Sp. z o.o., ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2a, 98-400 Wieruszów

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt., w tym 60,00 pkt. w kryterium cena oraz 40,00 pkt. w kryterium okres gwarancji. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1

Usługi Transportowe Handel, Andrzej Pilarczyk, Czajków 111, 63-524 Czajków

- otrzymała w kryterium cena 58,38 pkt., w kryterium okres gwarancji 32,00 pkt., łącznie 90,38 pkt.

Oferta nr 2

MOSKA Budownictwo Sp. z o.o., ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2a, 98-400 Wieruszów

- otrzymała w kryterium cena 60,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 40,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

- otrzymała w kryterium cena 56,23 pkt., w kryterium okres gwarancji 20,00 pkt., łącznie 76,23 pkt.

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 5 dniach od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

WÓJT

/-/ Marcin Golanowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - "Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825"

15‑04‑2019 13:09:52

Klonowa, dn. 15.04.2019r.

WZI.271.2.10.2019

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: WZI.271.2.2019. Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986-tekst jednolity z późn. zm.) Gmina Klonowa informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 405 000,00 zł.

W terminie do dnia 15.04.2019r. do godz. 10.00 złożono następujące oferty:

1.Zakład Budowy Dróg, Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki

Cena 325 870,11 zł, termin wykonania do 31.07.2019r., okres gwarancji 120 miesięcy, warunki płatności 30 dni.

2.”ARES”, Karol Wrzecioniarz, ul. Grabska 41, 98-273 Klonowa

Cena 350 697,69 zł, termin wykonania do 31.07.2019r., okres gwarancji 120 miesięcy, warunki płatności 30 dni.

3.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

Cena 367 770,00 zł, termin wykonania do 31.07.2019r., okres gwarancji 60 miesięcy, warunki płatności 30 dni.

Na podstawie art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Druk oświadczenia w załączeniu. Oświadczenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: musialski@klonowa.pl w formie skanu dokumentu oraz pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego. W przypadku ofert wspólnych (konsorcja, spółki cywilne) ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.

 

WÓJT

/-/ Marcin Golanowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferty przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki

08‑04‑2019 12:12:16

Klonowa, dn. 08.04.2019r.

WZI.271.1.11.2019

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: WZI.271.1.2019. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+000 do km 0+996.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018r. poz. 1986-tekst jednolity z późn. zm.) Gmina Klonowa informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 324 000,00 zł.

 

W terminie do dnia 08.04.2019r. do godz. 10.00 złożono następujące oferty:

1.Usługi Transportowe Handel, Andrzej Pilarczyk, Czajków 111, 63-524 Czajków

Cena 310 017,50 zł, termin wykonania do 30.06.2019r., okres gwarancji 96 miesięcy, warunki płatności 30 dni.

2.MOSKA Budownictwo Sp. z o.o., ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2a, 98-400 Wieruszów

Cena 301 660,51 zł, termin wykonania do 30.06.2019r., okres gwarancji 120 miesięcy, warunki płatności 30 dni.

3.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

Cena 321 891,00 zł, termin wykonania do 30.06.2019r., okres gwarancji 60 miesięcy, warunki płatności 30 dni.

 

WÓJT

/-/ Marcin Golanowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825

29‑03‑2019 09:11:41

Ogłoszenie nr 531234-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.

 

Gmina Klonowa: Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klonowa, krajowy numer identyfikacyjny 73093449900000, ul. ul. ks. Józefa Dalaka  2 , 98-273  Klonowa, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 208 493, e-mail musialski@klonowa.pl, faks 438 208 476.
Adres strony internetowej (URL): www.klonowa.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.ugklonowa.finn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, pokój nr 10.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825.
Numer referencyjny: WZI.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825, obejmująca odtworzenie istniejącej osi drogi w terenie, plantowanie istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczeniem, wymianę rur betonowych na PEHD, wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji poprzez ułożenie warstwy wzmacniającej z mieszanki tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym, uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem, odmulenie przydrożnego rowu, regulację zasuw wodociągowych oraz wykonanie oznakowania pionowego. Klasa drogi – wewnętrzna dojazdowa.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 440 000,00 PLN, zapewniających realizację przedmiotowego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa – warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jest wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem przedmiotowemu zamówieniu i o wartości nie mniejszej niż 440 000,00 zł brutto oraz dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokument, o którym mowa powyżej także w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej których polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. W przypadku kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dokument o którym mowa powyżej na wezwanie zamawiającego składa każdy z wykonawców osobno. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa na wezwanie zamawiającego dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W ww. wykazie wykonawca musi wykazać wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem przedmiotowemu zamówieniu i o wartości nie mniejszej niż 440 000,00 zł brutto.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów. Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:pełnomocnictwo/upoważnienie z podpisem prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości – 10 000,00 zł. Kwota wadium słownie: dziesięć tysięcy złotych. Wykonawców obowiązują ustalenia dotyczące wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy dotyczących: 1. Terminu wykonania zamówienia: - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej na terenie gminy Klonowa, - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających w sposób znaczący od normy wieloletniej tj. intensywnych, długotrwałych opadów atmosferycznych przekraczających normy wieloletnie; uniemożliwiających w sposób istotny prowadzenie robót budowlanych, - w przypadku konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, którego ujawnienie nie było możliwe podczas opracowywania dokumentacji, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji inwestycji, - w przypadku natrafienia na niewypały i niewybuchy, - w przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, lub wykopalisk archeologicznych. 2. Wynagrodzenia (ceny) za wykonane roboty budowlane: - w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 3. Jeżeli zaszły inne okoliczności wymienione w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-05-14 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+000 do km 0+996.

22‑03‑2019 11:53:34

Ogłoszenie nr 528527-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.
 

 

Gmina Klonowa: Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+000 do km 0+996.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klonowa, krajowy numer identyfikacyjny 73093449900000, ul. ul. ks. Józefa Dalaka  2 , 98-273  Klonowa, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 208 493, e-mail musialski@klonowa.pl, faks 438 208 476.
Adres strony internetowej (URL): www.klonowa.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.ugklonowa.finn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, pokój nr 10.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+000 do km 0+996.
Numer referencyjny: WZI.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+000 do km 0+996, obejmująca odtworzenie istniejącej osi jezdni w terenie, wykonanie podbudowy na mijance, ułożenie warstwy wzmacniająco - wyrównawczej z mieszanki tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, odmulenie przydrożnych rowów, uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem, ustawienie barier sprężystych stalowych na przepuście, regulację wysokościową zasuw wodociągowych oraz wykonanie oznakowania pionowego. Klasa drogi – gminna „D”.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 320 000,00 PLN, zapewniających realizację przedmiotowego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa – warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jest wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem przedmiotowemu zamówieniu i o wartości nie mniejszej niż 320 000,00 zł brutto oraz dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokument, o którym mowa powyżej także w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej których polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. W przypadku kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dokument o którym mowa powyżej na wezwanie zamawiającego składa każdy z wykonawców osobno. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa na wezwanie zamawiającego dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W ww. wykazie wykonawca musi wykazać wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem przedmiotowemu zamówieniu i o wartości nie mniejszej niż 320 000,00 zł brutto.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów. Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:pełnomocnictwo/upoważnienie z podpisem prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości – 7 000,00 zł. Kwota wadium słownie: siedem tysięcy złotych. Wykonawców obowiązują ustalenia dotyczące wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy dotyczących: 1. Terminu wykonania zamówienia: - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej na terenie gminy Klonowa, - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających w sposób znaczący od normy wieloletniej tj. intensywnych, długotrwałych opadów atmosferycznych przekraczających normy wieloletnie; uniemożliwiających w sposób istotny prowadzenie robót budowlanych, - w przypadku konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, którego ujawnienie nie było możliwe podczas opracowywania dokumentacji, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji inwestycji, - w przypadku natrafienia na niewypały i niewybuchy, - w przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, lub wykopalisk archeologicznych. 2. Wynagrodzenia (ceny) za wykonane roboty budowlane: - w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 3. Jeżeli zaszły inne okoliczności wymienione w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-05-07 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
321KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

17‑08‑2018 14:30:31

Ogłoszenie nr 500196233-N-2018 z dnia 17-08-2018 r.

Gmina Klonowa: Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce na odcinku od km 0+000 do km 0+996.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 582467-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Klonowa, Krajowy numer identyfikacyjny 73093449900000, ul. ul. ks. Józefa Dalaka  2, 98273   Klonowa, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 208 493, e-mail musialski@klonowa.pl, faks 438 208 476. 
Adres strony internetowej (url): www.klonowa.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce na odcinku od km 0+000 do km 0+996.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

WZI.271.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce na odcinku od km 0+000 do km 0+996, obejmująca odtworzenie osi drogi w terenie, wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji poprzez ułożenie warstwy wzmacniającej z mieszanki tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, odmulenie przydrożnych rowów, uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem oraz wykonanie oznakowania pionowego. Klasa drogi – gminna „D”. Długość odcinka 996 m.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 344644.77 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: prdim@prdim.com.pl 
Adres pocztowy: Czartki 60 
Kod pocztowy: 98-200 
Miejscowość: Sieradz 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 423611.63 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 423611.63 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 500002.63 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 36 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Świtała
email: switala@klonowa.pl tel.:43 8208493 fax: 43 8208493
, w dniu:  14‑03‑2007 15:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Lesiak
email: gmina@klonowa.pl tel.:(43) 820 84 93
, w dniu:  14‑03‑2007 15:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2019 14:10:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie