Ochrona środowiska


 

Informacyjne o Środowisku

zostały zamieszczone w "Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięća na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko"

BAZA OOS 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

06‑02‑2020 09:51:42

                                                                 Klonowa, dnia 06.02.2020 r.

 

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2020” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

     Przedmiotem konsultacji był projekt ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2020” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzane były do dnia 31.01.2020 r.

Projekt ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2020” został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klonowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uwagi i wnioski dotyczące programu mogły być składane w formie pisemnej przesłane drogą pocztową, elektroniczną lub złożone bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Klonowej w terminie do dnia 31.01.2020 r.

W terminie określonym w ogłoszeniu nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosku do przedstawionego do konsultacji projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2020”.

Wyniki konsultacji zostały ogłoszone na stronie internetowej, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów opiniujących z dnia 04.02.2020 r.

04‑02‑2020 12:09:11

Klonowa, dnia 04.02.2020 r.

Znak: OŚL.6220.2.2.2020                                        

 

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów opiniujących

            Na podstawie art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), oraz art. 73 ust. 1 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek Standard Power Development Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1321, obręb Kuźnica Błońska”.

           Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Klonowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu.

W związku z powyższym informuję właścicieli działek objętych obszarem oddziaływania  przedsięwzięcia o przysługującym im statusie strony w ww. postępowaniu oraz uprawnieniach wynikający z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Klonowa.

        Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, pok. nr 15, tel. 043 8208493, e-mail: gmina@ klonowa.pl

            Na podstawie art. 41 § 1 i § 2 K.p.a. w toku postępowania strony, ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny – pismo uważa się za doręczone.

            Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Klonowa wystąpił z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu - o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 K.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klonowej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Lipicze. Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w BIP.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

23‑01‑2020 09:58:45

                                                                                                         Klonowa, dnia 22.01.2020 r.

Znak: OŚL.6220.1.2.2020                                        

 

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów opiniujących

 

            Na podstawie art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), oraz art. 73 ust. 1 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek Firmy Alsol Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lipicze, na działkach nr 153, 154/2 i 154/1, gm Klonowa”.

           Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Klonowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu.

W związku z powyższym informuję właścicieli działek objętych obszarem oddziaływania  przedsięwzięcia o przysługującym im statusie strony w ww. postępowaniu oraz uprawnieniach wynikający z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Klonowa.

        Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, pok. nr 18, tel. 043 8208493, e-mail: gmina@ klonowa.pl

            Na podstawie art. 41 § 1 i § 2 K.p.a. w toku postępowania strony, ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny – pismo uważa się za doręczone.

            Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Klonowa wystąpił z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu - o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 K.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klonowej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Lipicze. Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w BIP.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2020"

10‑01‑2020 07:51:02

Ogłoszenie

o konsultacjach projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2020” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 122)

Wójt Gminy Klonowa ogłasza konsultacje projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2020” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Treść projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu programu. Opinię należy przesłać drogą pocztową, elektroniczną lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Klonowej w terminie do dnia 31.01.2020 r.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Klonowa.

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy w Klonowej w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2020”.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest stanowisko ds. ochrony środowiska leśnictwa i gospodarki wodnej, tel. (43) 8208493, fax. (43) 8208476.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Usuwanie folii rolniczych

30‑10‑2019 11:10:30

Urząd Gminy w Klonowej informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu Usuwania Folii Rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeprowadzona zostanie inwentaryzacja  ilości odpadów znajdujących się w gospodarstwach rolnych na terenie gminy.
  
W związku z powyższym prosimy rolników z terenu gminy Klonowa, posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag, o złożenie formularza do dnia 20.11.2019 r. do Urzędu Gminy w Klonowej (pok.15), bądź wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa lub na adres; gmina@klonowa.pl.
Formularz można także pobrać ze strony internetowej urzędu, a także w Urzędzie Gminy w Klonowej, pokój nr 15.
 
Informujemy, że w ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folie i inne odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
  
W przypadku nieotrzymania przez Gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie bądź małej ilości złożonych wniosków przez rolników przedmiotowe zadanie nie będzie realizowane.
  
Szczegółowe informację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klonowej, pokój nr 15, (tel. 438208493).
UWAGA!Przedmiotowy formularz jest jedynie informacją o posiadanej ilości wyrobów pochodzących z działalności rolniczej znajdującej się na terenie Gminy Klonowa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyborze oferty

21‑10‑2019 14:26:23

Ogłoszenie

o wyborze oferty w związku z udzieleniem pomocy finansowej w 2019 r. w formie dotacji z budżetu Gminy Klonowa z zakresu Prawa Wodnego

 

Na podstawie §5 uchwały Nr VI/36/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na realizację zadania związanego z gospodarowaniem wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych oraz korzystaniem z wód.

Do realizacji zadania wybrano ofertę podmiotu:

Gminna Spółka Wodna

ul. Ks. Józefa Dalaka 2

98-273 Klonowa

Zakres zadania obejmuje mechaniczne odmulenie rowu melioracyjnego nr Ciek Michałka o długości 193 m, który przebiega przez grunty sołectwa Grzyb, rowu melioracyjnego nr R-B w sołectwie Kuźnica Zagrzebska o długości 577 m, który przebiega przez grunty sołectwa Kuźnica Zagrzebska. Urządzenia i systemy melioracyjne stanowią ważny element infrastruktury technicznej na obszarach rolniczych w Gminie Klonowa. Obok funkcji środowiskowej i produkcyjnej spełniają istotną funkcję w ochronie przeciwpowodziowej. W systemach melioracyjnych zarówno odwadniających, jak i nawadniających podstawowe zadania pełnią rowy melioracyjne, a stan techniczny warunkuje niezawodność funkcjonowania. W procesie eksploatacji urządzenia te powinny być poddawane zabiegom konserwacyjnym.

Obecny stan przedmiotowych odcinków rowów melioracyjnych nie zapewnia odprowadzenia wód z przyległych gruntów, powodując liczne podtopienia.

1.Wkład własny wnioskodawcy – 204,00 zł.

2.Dotacja z budżetu Gminy Klonowa – 4 000,00 zł.

Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia to  4.204,00 zł. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Klonowa z zakresu Prawa wodnego

07‑10‑2019 09:07:16

I N F O R M A C J A

w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Klonowa z zakresu Prawa wodnego

       Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2011 roku nr VI/36/2011

w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego.

Wymagane kryteria, jakie należy spełnić w celu uzyskania dotacji:

1. Podmiot uprawniony działający na terenie Gminy Klonowa może otrzymać pomoc finansową z budżetu Gminy w postaci dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych oraz korzystaniem z wód.

2. Dotacje na realizację zadań określonych w pkt. 1 przyznawane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podmiot uprawniony.

Termin i miejsce składania wniosków:

15 października 2019 roku, Sekretariat Urzędu Gminy w Klonowej, ul. Księdza Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania dotyczące wniosku.

Wniosek o udzielenie dotacji, którego wzór określa załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/36/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. powinien zawierać:

1)       Dane dotyczące wnioskodawcy w tym:

a)       pełną nazwę,

b)       adres siedziby,

c)       numer rachunku bankowego,

d)       dane osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu

           uprawnionego,

e)       zakres działania wynikający ze statutu;

2)      Szczegółowy opis i cel planowanego do realizacji zadania, na jaki dotacja ma zostać

         przyznana;

3)     Termin i miejsce wykonania planowanego zadania;

4)     Przewidywane koszty realizacji zadania, wysokość udziału własnego, wysokość

         wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1)       aktualny dokument rejestrowy dotyczący wnioskodawcy oraz aktualny statut;

2)       dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

           wnioskodawcy;

3)       oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku;

4)       zestawienie zakresu rzeczowo – finansowego planowanych do realizacji robót 

          (kosztorys);

5)       informację na temat aktualnego stanu finansów wnioskodawcy, w tym należności i

          zobowiązań (na dzień składania wniosku);

6)       do wniosku wnioskodawca może dołączyć inne dokumenty pomocne do jego

           rozpatrzenia.

Wniosek można pobrać:

- w Urzędzie Gminy w Klonowej w pok. Nr 15,

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej 

  www.bip.ugklonowa.finn.pl

- na stronie Urzędu Gminy w Klonowej www.klonowa.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dla właścicieli lasów

17‑05‑2019 10:22:05

Starostwo Powiatowe w Sieradzu informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol­nictwa realizuje działanie pn. „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Działanie to jest skierowane do właścicieli lasów i daje możliwość skorzystania ze środków PRO W 2014 - 2020 na poprawę stanu lasów. Środki finansowe mogą być przyznane w szczególności na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu, zróżnicowanie struktury drzewostanu, założenie remizy, czyszczenia późne, zabiegi ochronne.

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje o działaniu oraz sposobie przygotowania wniosku są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-wsparcie-na-inwestycje- zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska.html

W związku z powyższym proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród właścicieli la­sów poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędach (+ strona BEP) oraz przesłanie do sołty­sów w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach. Ze względu na bardzo krótki ter­min składania wniosków, proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - wnioski można składać od 2 maja do 12 czerwca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy rodzaj pomocy, finansowany z budżetu PRO W na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

Jakie grunty kwalifikują się do pomocy?

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat - o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha - stanowiące własność wnioskodawcy, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Kto może skorzystać z pomocy?

Pomoc przyznawana jest właścicielowi lasu - osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Aby otrzymać dofinansowanie powinien on mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego.

Jakie przedsięwzięcia objęte są wsparciem?

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje. Pomoc można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu: przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach. Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych

1   krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.

Wnioskować można także o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów. W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych.

Co więcej, właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną: ogrodzenie remizy - w przypadku realizacji inwestycji polegającej na jej założeniu; zabezpieczenie drzewek repelentami albo zabezpieczenie drzewek osłonkami - w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub realizacji zróżnicowania struktury drzewostanu.

Wysokość wsparcia

Wysokość dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha - w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12°-14 213 zł/ha.

Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha - w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyznanie pomocy właściciele lasu powinni dołączyć:

1. kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, którzy sporządził ten plan;

2. dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja;

3. pisemną zgodę na realizację inwestycji pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności; małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka

Plan inwestycji - od czego zacząć?

Wniosek o sporządzenie planu inwestycji - po zgromadzeniu wymaganych załączników - należy złożyć do Nadleśnictwa. W tym celu właściciel lasu powinien w pierwszej kolejności udać się do Starostwa Powiatowego po uzyskanie następujących dokumentów:

1. wypisu z ewidencji i budynków dotyczących działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;

2. wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;

3. zaświadczenia starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzającego, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Dodatkowo jeśli las przeznaczony pod inwestycję położony jest w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, to jego właściciel powinien otrzymać opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności takiej inwestycji z celami ochrony danego obszaru.

Właściciel lasu powinien również pozyskać opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji: z celami ochrony danego obszaru, jeżeli las położony jest w rezerwacie przyrody lub w parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin oraz z planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony ww. plan, a las położony jest na obszarach Natura 2000.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2019”

17‑01‑2019 08:41:38

 

Ogłoszenie

o konsultacjach projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2019” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1840)       

Wójt Gminy Klonowa ogłasza konsultacje projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2019” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Treść projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.       

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu programu. Opinię należy przesłać drogą pocztową, elektroniczną lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Klonowej w terminie do dnia 07.02.2019 r.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Klonowa.

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.     

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klonowej.      

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy w Klonowej w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2019”.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest stanowisko ds. ochrony środowiska leśnictwa i gospodarki wodnej, tel. (43) 8208493, fax. (43) 8208476.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

21‑11‑2018 14:17:19

w sprawie:
- wygaszenia w całości pozwolenia wodnoprawnego z dnia 31 maja 2016 r.
- wygaszenia w całości pozwolenia wodnoprawnego z dnia 6 czerwca 2016 r.
- wygaszenia w całości pozwolenia wodnoprawnego z dnia 23 czerwca 2016 r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 26 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Świtała
email: switala@klonowa.pl tel.:43 8208493 fax: 43 8208493
, w dniu:  07‑08‑2009 12:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Lesiak
email: gmina@klonowa.pl tel.:(43) 820 84 93
, w dniu:  07‑08‑2009 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑02‑2020 09:53:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie