Ogłoszenia o naborze pracowników


Informacja o wynikach naboru

15‑01‑2020 12:00:27

Klonowa, dn. 15.01.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Klonowej

ul. Ks. Józefa Dalaka 2

98-273 Klonowa

 1. Określenie stanowiska

Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej.

 1. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Bożena Marciniak, zam. Lipicze.

 1. Uzasadnienie dokonanego rozstrzygnięcia

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 9 kandydatów. Oferty 8 kandydatów nie spełniały wymogów formalnych ponieważ wykształcenie kandydatów nie odpowiadało określonemu w ogłoszeniu i zostały odrzucone.  Ocenie merytorycznej poddano zatem ofertę 1 kandydata, która spełniała wymogi formalne.  

Komisja przeprowadziła rozmowę z kandydatem w dniu 13.01.2020 r. W wyniku rozmowy każdy z członków komisji dokonał oceny punktowej spełnienia przez kandydata wymagań stawianych w naborze.

Dokonano wyboru kandydatury Pani Bożeny Marciniak jako kandydata, który wystarczającym stopniu spełnia wymagania stawiane w ogłoszeniu o naborze i był jedynym kandydatem spełniającym wymogi formalne.

Kandydatka (Pani Bożena Marciniak) posiada wykształcenie wyższe – inżynier informatyk. Kandydatka posiada dobrą znajomość zagadnień związanych z planowaniem i realizacją inwestycji oraz podstawową znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi, zadaniami gminy w zakresie wojskowości i obronności a także spraw związanych z ochroną informacji niejawnych.

Zna ogólne przepisy dotyczące funkcjonowania samorządu gminnego oraz przepisy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa zamówień publicznych. Wykazuje się podstawową znajomością przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz przepisów z zakresu zadań gminy dotyczących spraw wojskowych i obronnych.

Kandydatka jest osobą komunikatywną, kreatywną, samodzielną, posiada umiejętność organizowania pracy i zarządzania podległymi pracownikami. Jest dyspozycyjna i zdeterminowana do podjęcia pracy na w/w stanowisku.

Kandydatka posiada doświadczenie w pracy zawodowej w administracji samorządowej. Jest obecnie zatrudniona (od 8.07.2019 r.) na zastępstwo na stanowisku referenta ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy w Klonowej.

Wójt Gminy Klonowa

Marcin Golanowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej

16‑12‑2019 12:02:01

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Klonowa na podstawie art. 11 ust 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klonowej tj. stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej.

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Klonowej

ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa

Określenie stanowiska:

stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej

Wymagania niezbędne wobec osoby kandydata na stanowisko:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 6. wykształcenie wyższe techniczne, wyższe administracyjne lub wyższe o specjalności z zakresu zamówień publicznych;
 7. znajomość techniki komputerowej w zakresie korzystania z aplikacji biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi;
 2. znajomość zagadnień związanych procesem inwestycyjnym;
 3. znajomość zagadnień związanych z zadaniami gminy w zakresie wojskowości i obronności;
 4. znajomość zagadnień związanych z ochroną informacji niejawnych;
 5. znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o samorządzie gmin, ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów z zakresu zadań gminy dotyczących spraw wojskowych i obronnych;
 6. komunikatywność;
 7. kreatywność, samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej;
 8. umiejętność pracy w zespole;
 9. dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub staż pracy na stanowisku na którym realizowane były zadania zbliżone zadań na stanowisku na które jest dokonywany nabór.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zadania główne

 1. prowadzenie prac związanych z planowaniem, realizacją, nadzorem i rozliczaniem gminnych zadań inwestycyjnych;
 2. pozyskiwanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych dla inwestycji gminnych, sporządzenie wniosków aplikacyjnych w tym zakresie oraz rozliczanie inwestycji i sporządzanie wniosków o płatność;
 3. przygotowywanie dokumentów przetargowych, prowadzeni postępowań przetargowych, oraz nadzorowanie nad prawidłowością wykonania zapisów ustawy prawo zamówień publicznych przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych;
 4. prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową i rejestracją osób podlegających rejestracji;
 5. prowadzenie spraw związanych z zadaniami obronnymi realizowanymi na poziomie gminy (Akcja Kurierska, Stały dyżur, Plan operacyjny itp.);
 6. nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju;
 7. prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym w szczególności:
 • sprawowanie funkcji kierownika kancelarii niejawnej i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych, w tym w szczególności prowadzenie dzienników korespondencji dla pism niejawnych, ich przechowywanie i udostępnianie osobom upoważnionym;
 1. prowadzenie całokształtu spraw z zakresu obrony cywilnej;
 2. prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej;
 3. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
 4. prowadzenie spraw z zakresy sporządzania testamentów.

2. Zadania okresowe

Wykonywanie innych prac na polecenie służbowe przełożonych, w szczególności opracowywanie sprawozdań i innych dokumentów o podobnym charakterze.

Szczegółowy zakres zadań na stanowisku zostanie określony w zakresie czynności.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku

 1. sposób zatrudnienia i wymiar etatu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. planowany termin zatrudnienia – 1 marzec 2020 r.;
 3. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 i poz. 2437).

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informuje się że w miesiącu listopadzie 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny podpisany przez kandydata;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata;
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy zgodny z wzorem umieszczonym jako załącznik do ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.ugklonowa.finn.pl (zakładka „Ogłoszenia o naborze pracowników”);
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy;
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta w pełni z praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;
 9. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa w procesie rekrutacji a zawartych w dokumentach aplikacyjnych wraz z zaakceptowaną klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych (zgodnie ze wzorem umieszczonym jako załącznik do ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.ugklonowa.finn.pl zakładka „Ogłoszenia o naborze pracowników”);
 10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej” w siedzibie Urzędu (pok. nr 10 – sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r. do godz. 1200. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru

Postępowanie związane z naborem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Klonowa. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze; oferty niekompletne i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone,
 2. ocena wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną.

Komisja Rekrutacyjna dokona otwarcia i analizy formalnej wszystkich złożonych ofert niezwłocznie po terminie ustalonym na ich złożenie. O wynikach analizy formalnej ofert oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów spełniających wymagania formalne, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje Wójt Gminy Klonowa.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klonowej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ugklonowa.finn.pl – zakładka „Ogłoszenia o naborze pracowników”) przez okres 3 miesięcy.

Wójt Gminy Klonowa zastrzega sobie prawo odwołania naboru, przedłużenia terminu składania ofert pracy lub zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert. Wójt Gminy Klonowa może również nie dokonać wyboru żadnego z kandydatów, ze względu na niezadowalający stopień spełnienia wymagań stawianym kandydatom.

Informacje dodatkowe

Dokumenty związane z naborem na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klonowej opublikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej www.bip.ugklonowa.finn.pl, w zakładce „Ogłoszenia o naborze pracowników”.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony z uwzględnieniem zasad określonych w art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

Wójt Gminy Klonowa

Marcin Golanowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

28‑06‑2019 14:57:01

Klonowa, dn. 28.06.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko ds. rolnictwa, zaopatrzenia w wodę i gospodarki nieruchomościami

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Klonowej

ul. Ks. Józefa Dalaka 2

98-273 Klonowa

 1. Określenie stanowiska

Stanowisko ds. rolnictwa, zaopatrzenia w wodę i gospodarki nieruchomościami.

 1. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Iwona Paroń-Ługowska, zam. Leliwa.

 1. Uzasadnienie dokonanego rozstrzygnięcia

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 8 kandydatów. Oferty 4 kandydatów nie spełniały wymagań formalnych – wykształcenie kandydatów nie odpowiadało określonemu w ogłoszeniu. 4 kandydatów których oferty spełniały wymogi formalne zostało zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 27 czerwca 2019 r.

Komisja przeprowadziła rozmowy z 4 kandydatami. W wyniku rozmów każdy z członków komisji dokonał oceny punktowej poszczególnych kandydatów. Po przeprowadzonej ocenie komisja przedstawiła Wójtowi Gminy listę kandydatów wraz z uzyskaną przez nich liczbą punktów wynikającą z oceny komisji.

Dokonano wyboru kandydatury Pani Iwony Paroń- Ługowskiej jako kandydata, który w ocenie komisji uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Kandydatka (Pani Iwona Paroń-Ługowska) posiada wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek finanse i bankowość oraz obecnie (w dniu 07.07.2019 r.) kończy studia podyplomowe na kierunku administracja i zarządzanie publiczne. Kandydatka posiada dobrą znajomość zagadnień związanych z rolnictwem (wiedza i doświadczenie nabyte podczas pracy w ARiMR) i gospodarką nieruchomościami oraz podstawową znajomość zagadnień z zakresu zaopatrzenia w wodę i gospodarki odpadami komunalnymi. Zna ogólne przepisy dotyczące funkcjonowania samorządu gminnego oraz przepisy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa zamówień publicznych. Wykazuje się podstawową znajomością przepisów z zakresu zaopatrzenia w wodę i utrzymania czystości i porządku w gminach.

Kandydatka jest osobą komunikatywną, kreatywną, samodzielną, posiada umiejętność organizowania pracy i zarządzania podległymi pracownikami. Jest dyspozycyjna i zdeterminowana do podjęcia pracy na w/w stanowisku.

Kandydatka posiada doświadczenie w pracy zawodowej w administracji samorządowej. W 2004 r. odbyła 6-miesięczny staż a obecnie od 11.03.2019 r. pracuje na zastępstwo na stanowisku referenta ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy w Klonowej.

Wójt Gminy Klonowa

Marcin Golanowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, zaopatrzenia w wodę i gospodarki nieruchomościami

12‑06‑2019 08:32:50

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Klonowa na podstawie art. 11 ust 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klonowej tj. stanowisko ds. rolnictwa, zaopatrzenia w wodę i gospodarki nieruchomościami.

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Klonowej

ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa

Określenie stanowiska:

stanowisko ds. rolnictwa, zaopatrzenia w wodę i gospodarki nieruchomościami

Wymagania niezbędne wobec osoby kandydata na stanowisko:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe administracyjne,
 7. znajomość techniki komputerowej w zakresie korzystania z aplikacji biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień związanych z rolnictwem,
 2. znajomość zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę,
 3. znajomość zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami i gospodarką mieszkaniową (zbywanie, wydzierżawianie, najem, komunalizacja, podziały nieruchomości),
 4. znajomość zagadnień związanych gospodarką odpadami komunalnymi,
 5. podstawowa znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisów obowiązujących w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym,
 6. komunikatywność,
 7. samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej,
 8. kreatywność i umiejętność pracy w zespole,
 9. dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub staż pracy na stanowisku na którym realizowane były zadania zbliżone zadań na stanowisku na które jest dokonywany nabór.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zadania główne

 1. nadzorowanie i koordynowanie prac związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, eksploatacją sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody i przepompowni;
 2. rozliczanie należności za pobór wody z gminnego wodociągu, egzekwowanie zaległości w opłatach za pobór wody oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 3. rozliczanie należności z tytułu opłaty śmieciowej (gromadzenie i sprawdzanie poprawności deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez mieszkańców, sporządzanie projektów decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 4. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami (gospodarka gruntami i budynkami stanowiącymi mienie komunalne, komunalizacja gruntów i nieruchomości, podziały nieruchomości);
 5. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, w tym w szczególności przydziału lokali mieszkaniowych i ich użytkowania oraz przygotowywanie propozycji wysokości stawek czynszu oraz egzekwowanie i rozliczanie czynszu;
 6. w okresie sezonu grzewczego nadzór nad zapewnieniem ogrzewania w budynkach komunalnych;
 7. prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa w tym w zakresie klęsk żywiołowych w rolnictwie (szacowanie strat);
 8. prowadzenie ewidencji i obsługi autobusu szkolnego, wydawanie i rozliczanie kart pracy i paliwa;
 9. prowadzenie spraw związanych z promocją gminy;
 10. sprawowanie nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach obsługi tj. na stanowisku kierowcy autobusu szkolnego i na stanowisku konserwatora urządzeń wodnych, a w okresie sezonu grzewczego nad palaczami CO.

2. Zadania okresowe

Wykonywanie innych prac na polecenie służbowe przełożonych, w szczególności opracowywanie sprawozdań i innych dokumentów o podobnym charakterze.

Szczegółowy zakres zadań na stanowisku zostanie określony w zakresie czynności.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku

 1. sposób zatrudnienia i wymiar etatu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. planowany termin zatrudnienia – 1 lipiec 2019 r.;
 3. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 i poz. 2437).

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informuje się że w miesiącu maju 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny podpisany przez kandydata;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata;
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy zgodny z wzorem umieszczonym jako załącznik do ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.ugklonowa.finn.pl (zakładka „Ogłoszenia o naborze pracowników”);
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy;
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta w pełni z praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;
 9. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa w procesie rekrutacji a zawartych w dokumentach aplikacyjnych wraz z zaakceptowaną klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych (zgodnie ze wzorem umieszczonym jako załącznik do ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.ugklonowa.finn.pl zakładka „Ogłoszenia o naborze pracowników”),
 10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. rolnictwa, zaopatrzenia w wodę i gospodarki nieruchomościami” w siedzibie Urzędu (pok. nr 10 – sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 1200. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru

Postępowanie związane z naborem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Klonowa. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze; oferty niekompletne i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone,
 2. ocena wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną.

Otwarcie ofert i analiza formalna dokumentów nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Klonowej w dniu 26.06.2019 r. o godz. 12.00. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona w dniu 27.06.2019 r. od godz. 12.00. Kandydaci, którzy nie spełnią wymogów formalnych zostaną o tym powiadomieni telefonicznie w dniu 26.06.2019 r. do godz. 16.00.

W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje Wójt Gminy Klonowa.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klonowej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ugklonowa.finn.pl – zakładka „Ogłoszenia o naborze pracowników”) przez okres 3 miesięcy.

Wójt Gminy Klonowa zastrzega sobie prawo odwołania naboru, przedłużenia terminu składania ofert pracy lub zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Informacje dodatkowe

Dokumenty związane z naborem na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klonowej opublikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej www.bip.ugklonowa.finn.pl, w zakładce „Ogłoszenia o naborze pracowników”.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony z uwzględnieniem zasad określonych w art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

Wójt Gminy Klonowa

Marcin Golanowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zatrudnieniu na zastępstwo w Urzędzie Gminy w Klonowej

11‑03‑2019 11:21:10

Wójt Gminy Klonowa informuje, że na zastępstwo na stanowisku urzędniczym tj. stanowisku ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki komunalnej została zatrudniona Pani Iwona Paroń-Ługowska, zam. w Leliwie, gm. Klonowa.

Dziękujemy wszystkim kandydatom, którzy zgłosili swoje kandydatury do zatrudnienia na w/w stanowisku.

Wójt Gminy Klonowa

Marcin Golanowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o możliwości zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Klonowej

27‑02‑2019 15:08:26

OGŁOSZENIE

o możliwości zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Klonowej

Wójt Gminy Klonowa poszukuje kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Klonowej na zastępstwo na stanowisku urzędniczym tj. stanowisku ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki komunalnej.

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku urzędniczym;
 6. posiada wykształcenie wyższe (preferowane będzie wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe administracyjne);
 7. posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
 • zagadnień związanych z gospodarką komunalną gminy (utrzymanie budynków komunalnych, dróg i innych obiektów, remonty, inwestycje),
 • techniki komputerowej w zakresie korzystania z aplikacji biurowych,
 • podstawowej znajomości przepisów prawnych z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, przepisów obowiązujących w zakresie budowy i utrzymania dróg, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym i przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej.

Wymagania dodatkowe:

 1. komunikatywność,
 2. samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej,
 3. kreatywność i umiejętność pracy w zespole,
 4. dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub staż pracy na stanowisku na którym realizowane były zadania zbliżone do zadań na stanowisku na które jest dokonywany nabór.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zadania główne

 1. Wykonywanie zadań z zakresu zarządzania i administrowania siecią dróg określonych w ustawie o drogach publicznych, obejmujące w szczególności:
 • prowadzenie spraw budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych i wewnętrznych,
 • przygotowywanie i opiniowanie przebiegu dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz zaliczanie dróg do poszczególnych kategorii,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg,
 • wydawanie w odniesieniu do dróg gminnych  zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową, na zajmowanie pasa drogowego, orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, w tym w szczególności:
 • przydziału lokali mieszkaniowych i ich użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywania propozycji wysokości stawek czynszu oraz egzekwowanie i rozliczanie czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie bieżących remontów i modernizacji oraz przedstawianie propozycji tworzenia (budowa, adaptacja) nowych lokali mieszkaniowych.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu planowaniu przestrzennego Gminy, w tym w szczególności:
 • nadzór nad przygotowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przygotowywanie i wydawanie uzgodnień, opinii zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących gospodarki przestrzennego i zagospodarowania terenu.
 1. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki energetycznej Gminy, w tym zaopatrzenia w energię obiektów gminnych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy.
 3. Działania związane z budową, modernizacją i remontami obiektów i urządzeń komunalnych oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym.
 4. Utrzymanie czystości i porządku przy gminnych obiektach komunalnych.
 5. Zapewnienie ogrzewania (palacze, zaopatrzenie w węgiel) gminnych budynków komunalnych pozostających pod zarządem Gminy.

2. Zadania okresowe

Wykonywanie innych prac na polecenie służbowe przełożonych, w szczególności opracowywanie sprawozdań i innych dokumentów o podobnym charakterze.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku

 1. sposób zatrudnienia i wymiar etatu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. planowany termin zatrudnienia – niezwłocznie,
 3. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zmianami).

Wymagane dokumenty:

Kandydat w odpowiedzi na ogłoszenie powinien złożyć list motywacyjny oraz życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ubieganiem się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Klonowej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu (pok. nr 10 – sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, w terminie do dnia 7 marca 2019 r.

Procedura

Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów, Wójt może przeprowadzić rozmowę z kandydatem. Termin rozmowy zostanie ustalony telefonicznie.

Wójt Gminy dokona wybory kandydata, który w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia dodatkowych dokumentów koniecznych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Klonowej.

Zastrzeżenie

Wójt Gminy Klonowa zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia, przedłużenia terminu składania dokumentów oraz niedokonania wyboru (zatrudnienia).

Wójt Gminy Klonowa

(-)Marcin Golanowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Klonowa ogłoszonego w dniu 16.03.2018 r.

27‑03‑2018 12:45:09

Klonowa, dn. 27.03.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko Skarbnika Gminy Klonowa

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Klonowej

ul. Ks. Józefa Dalaka 2

98-273 Klonowa

 1. Określenie stanowiska

Skarbnik Gminy Klonowa.

 1. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Ewa Strzelczyk, zam. Kąty Walichnowskie.

 1. Uzasadnienie dokonanego wyboru

Wybrany kandydat był jedynym spełniającym wymagania formalne. Posiada wymagane wykształcenie ekonomiczne (ukończył ekonomiczne wyższe studia zawodowe na kierunku finanse i rachunkowość, a obecnie kończy studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość). Kandydat posiada także doświadczenie zawodowe - ponad 3 letni staż pracy na stanowisku w księgowości jednostki samorządu terytorialnego (starostwo powiatowe). Ma doświadczenie i wiedzę z zakresu finansów publicznych. Kandydat jest osobą dyspozycyjną, komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakty, posiada zdolności analityczne i jest samodzielny. Posiada umiejętność obsługi komputera i znajomość programów księgowych (w tym programu Bestia).

Dariusz Perdek

Wójt Gminy Klonowa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

KONKURS NA STANOWISKO SKARBNIKA GMINY KLONOWA

16‑03‑2018 14:27:17

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Klonowa na podstawie art. 681 z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) w związku art. 4 ust. 1 pkt 2 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klonowej tj. stanowisko Skarbnika Gminy Klonowa.

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Klonowej

ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa

Określenie stanowiska:

stanowisko Skarbnika Gminy Klonowa

Niezbędne wymagania formalne wobec osoby kandydata na stanowisko:

 1. posiada obywatelstwo polskie oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie ma orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 6. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania na podstawie zostanie dokonana ocena kandydatów spełniających wymagania formalne:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym,
 2.  wiedza specjalistyczna z zakresu znajomości przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań, w szczególności ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 4. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office, programu BESTI@ oraz innych programów księgowych i budżetowych,
 5. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres;
 6. dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, w tym praktyka na kierowniczym stanowisku w pionie finansowo-księgowym.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Do zadań Skarbnika Gminy należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

 • opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy we współpracy z merytorycznymi stanowiskami pracy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
 • opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu;
 • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz bieżące informowanie Wójta o sytuacji finansowej gminy;
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu Gminy;
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z budżetem gminy (budżet i jego zmiany, plany finansowe, wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany itp.);
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych gospodarki finansowej gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
 • kontrasygnowanie umów i innych czynności prawnych powodujących zobowiązanie pieniężne budżetu Gminy Klonowa;
 • analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych, zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty;
 • księgowanie dochodów budżetu gminy i sporządzanie sprawozdawczości jednostkowej w tym zakresie;
 • zabezpieczenie finansowe wykonania zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Rady Gminy oraz zarządzeniach Wójta Gminy, w szczególności pozyskiwanie środków finansowych w formie pożyczek i kredytów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • sprawowanie nadzoru nad pracownikami na podległych stanowiskach;
 • wykonywanie innych czynności i zadań dotyczących pracowników samorządowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku

 1. sposób zatrudnienia i wymiar etatu – zatrudnienie na podstawie powołania, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. planowany termin zatrudnienia – 1 kwiecień 2018 r.
 3. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny podpisany przez kandydata;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata;
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy zgodny z wzorem umieszczonym jako załącznik do ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.ugklonowa.finn.pl (zakładka „Ogłoszenia o naborze pracowników”);
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy i jej wymiarze;
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta w pełni z praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego,
 10. oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego według załączników 1a lub 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących do naboru;
 11. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Klonowa” w siedzibie Urzędu (pok. nr 10 – sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa w terminie do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 1200. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura konkursu

Postępowanie związane z konkursem przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Klonowa. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze; oferty niekompletne i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone,
 2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną.

Otwarcie ofert i analiza formalna dokumentów nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Klonowej w dniu 26.03.2018 r. o godz. 12.00. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona w dniu 27.03.2018 r. o godz. 10.00. Kandydaci, którzy nie spełnią wymogów formalnych zostaną o tym powiadomieni telefonicznie w dniu 26.03.2018 r. do godz. 16.00.

Niezwłocznie po przeprowadzonym konkursie informacja o wyniku konkursu będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klonowej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ugklonowa.finn.pl – zakładka „Ogłoszenia o naborze pracowników”) przez okres 3 miesięcy.

Wójt Gminy Klonowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu na każdym jego etapie, przedłużenia terminu składania ofert pracy lub zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Informacje dodatkowe

Dokumenty związane z konkursem na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klonowej opublikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej www.bip.ugklonowa.finn.pl, w zakładce „Ogłoszenia o naborze pracowników”

Ze względu na zasady powoływania skarbnika określone w art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) – osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania na skarbnika przez Radę Gminy w Klonowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Klonowa

16‑03‑2018 13:35:05

Klonowa, dn. 16.03.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

ogłoszonego w dniu 2 marca 2018 r. na stanowisko Skarbnika Gminy Klonowa

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Klonowej

ul. Ks. Józefa Dalaka 2

98-273 Klonowa

 1. Określenie stanowiska

Skarbnik Gminy Klonowa.

 1. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Nie wybrano żadnego kandydata.

 1. Uzasadnienie dokonanego rozstrzygnięcia

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje złożył 1 kandydat. Oferta kandydata nie spełniała wymogów formalnych – nie posiadał on wymaganej praktyki w księgowości. Kandydaturę odrzucono z przyczyn formalnych.

W wyniku konkursu nie dokonano wyboru kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Klonowa

Wójt Gminy Klonowa

Dariusz Perdek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

KONKURS NA STANOWISKO SKARBNIKA GMINY KLONOWA

02‑03‑2018 08:47:37

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Klonowa na podstawie art. 681 z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) w związku art. 4 ust. 1 pkt 2 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klonowej tj. stanowisko Skarbnika Gminy Klonowa.

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Klonowej

ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa

Określenie stanowiska:

stanowisko Skarbnika Gminy Klonowa

Wymagania niezbędne wobec osoby kandydata na stanowisko:

 1. posiada obywatelstwo polskie oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie ma orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 6. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym,
 2.  wiedza specjalistyczna z zakresu znajomości przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań, w szczególności ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 4. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office, programu BESTI@ oraz innych programów księgowych i budżetowych,
 5. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres;
 6. dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, w tym praktyka na kierowniczym stanowisku w pionie finansowo-księgowym.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Do zadań Skarbnika Gminy należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

 • opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy we współpracy z merytorycznymi stanowiskami pracy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
 • opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu;
 • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz bieżące informowanie Wójta o sytuacji finansowej gminy;
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu Gminy;
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z budżetem gminy (budżet i jego zmiany, plany finansowe, wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany itp.);
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych gospodarki finansowej gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
 • kontrasygnowanie umów i innych czynności prawnych powodujących zobowiązanie pieniężne budżetu Gminy Klonowa;
 • analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych, zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty;
 • księgowanie dochodów budżetu gminy i sporządzanie sprawozdawczości jednostkowej w tym zakresie;
 • zabezpieczenie finansowe wykonania zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Rady Gminy oraz zarządzeniach Wójta Gminy, w szczególności pozyskiwanie środków finansowych w formie pożyczek i kredytów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • sprawowanie nadzoru nad pracownikami na podległych stanowiskach;
 • wykonywanie innych czynności i zadań dotyczących pracowników samorządowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku

 1. sposób zatrudnienia i wymiar etatu – zatrudnienie na podstawie powołania, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. planowany termin zatrudnienia – 1 kwiecień 2018 r.
 3. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny podpisany przez kandydata;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata;
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy zgodny z wzorem umieszczonym jako załącznik do ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.ugklonowa.finn.pl (zakładka „Ogłoszenia o naborze pracowników”);
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy;
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta w pełni z praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego,
 10. oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego według załączników 1a lub 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących do naboru;
 11. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Klonowa” w siedzibie Urzędu (pok. nr 10 – sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa w terminie do dnia 14 marca 2018 r. do godz. 1200. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura konkursu

Postępowanie związane z konkursem przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Klonowa. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze; oferty niekompletne i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone,
 2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną.

Otwarcie ofert i analiza formalna dokumentów nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Klonowej w dniu 14.03.2018 r. o godz. 12.00. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona w dniu 15.03.2018 r. o godz. 10.00. Kandydaci, którzy nie spełnią wymogów formalnych zostaną o tym powiadomieni telefonicznie w dniu 14.03.2018 r. do godz. 16.00.

Niezwłocznie po przeprowadzonym konkursie informacja o wyniku konkursu będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klonowej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ugklonowa.finn.pl – zakładka „Ogłoszenia o naborze pracowników”) przez okres 3 miesięcy.

Wójt Gminy Klonowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przedłużenia terminu składania ofert pracy lub zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Informacje dodatkowe

Dokumenty związane z konkursem na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klonowej opublikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej www.bip.ugklonowa.finn.pl, w zakładce „Ogłoszenia o naborze pracowników”

Ze względu na zasady powoływania skarbnika określone w art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) – osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania na skarbnika przez Radę Gminy w Klonowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 41 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Lesiak
email: gmina@klonowa.pl tel.:(43) 820 84 93
, w dniu:  25‑01‑2007 16:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Lesiak
email: gmina@klonowa.pl tel.:(43) 820 84 93
, w dniu:  25‑01‑2007 16:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2020 12:02:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie