Gospodarka Komunalna (ogłoszenia o przetargach na sprzedaż i dzierżawę)


 

 

 

   .

Informacja o wyniku I przetargu -

16‑11‑2018 10:33:17

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Klonowa
 


Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

 1. W dniu 16.11.2018r. o godz. 1000 , w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej przy, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa odbył się przetarg ustny nieograniczony;
 2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Klonowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka:
 • nr 56 położona w obrębie geodezyjnym Owieczki, Gmina Klonowa o powierzchni 8000 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Sieradzu prowadzona jest KW SR1S/00032422/1;
 1. Do przetargu dopuszczono 1 oferenta;
 2. W przetargu nie było podmiotów niedopuszczonych lub odrzuconych;
 3. Wadium zostało wpłacone przez 1 oferenta,
 4. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym dla działki nr 56 pow. 8000 m², wynosiła 560,00 zł ( słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych).
 5. Najwyższa cena czynszu dzierżawnego zaoferowana w przetargu dla działki oznaczonej nr 56 wynosi 700,00 zł ( słownie: siedemset złotych);
 6. Dzierżawcą nieruchomości oznaczonej nr 56 pow. 8000 m², położonej w obrębie geodezyjnym Owieczki, gm. Klonowa został: Polewski Adam, zam. Owieczki 32, gm. Klonowa.

 

 

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                             /-/ Dariusz Perdek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

16‑10‑2018 08:56:53

Klonowa, dn. 16.10.2018r.

 

Na podstawie art. 28 oraz art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Klonowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Klonowa zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.

Położenie nieruchomości

 Działka oznaczona nr

Powierzchnia w m2

Numer księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym

Kwota wadium

1

Owieczki

56

 

Grunty orne

R IIIa – 0,44 ha

R IIIb – 0,32 ha

R IVa – 0,04 ha

 

8000

SR1S/00032422/1

Grunty orne

 

 

 

560,00

56,00 zł

 • informację o przetargu można uzyskać w pokoju nr 19 Urzędu Gminy w Klonowej, tel. 438208493 wew. 29,
 • przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2018 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń pok. nr 1, Urzędu Gminy w Klonowej,
 • Wadium należy uiścić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Klonowej nr 31 9256 0004 0030 0009 2000 0100 w RBS Lututów o/Klonowa w terminie do 12.11.2018 r.,
 • za termin wniesienia wadium uważa się termin uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Klonowej,
 • oferent który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy. W przypadku uchylania się od w/w obowiązku nastąpi przepadek wadium na rzecz Gminy Klonowa,
 • zwrot wadium, bez oprocentowania, uczestnikom przetargu, których oferty nie zostały wybrane nastąpi w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
 • wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Warunki umowy:

 1. Przewidywany czas trwania umowy dzierżawy – do 3 lat, termin zagospodarowania nieruchomości – od 07.12.2018r.
 2. Utrzymanie gruntu oraz jego bezpośredniego otoczenia w należytym stanie i porządku we własnym zakresie,
 3. Jeżeli umowa wygasła, a dzierżawca pozostaje w zwłoce z wydaniem nieruchomości za każdy dzień zwłoki dzierżawca zobowiązuje się płacić karę umowną w wysokości 100,00 zł,
 4. Czynsz za powyższą nieruchomość będzie płatny za okresy roczne w terminie do końca 3 miesiąca od rozpoczęcia każdego nowego okresu rozliczeniowego.
 5. Czynsz dzierżawny ulega zmianie, jeżeli Wydzierżawiający uzna to za uzasadnione w oparciu o analizę stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości komunalnych kształtujących się na terenie Gminy Klonowa.

 

W Ó J T

/-/ Dariusz Perdek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Wykaz nr 2/2018
24‑09‑2018 13:12:38
nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Klonowa przeznaczonych do wydzierżawienia
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
321KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz nr 1/2018
28‑06‑2018 16:52:21
nieruhomości komunalnych stanowiących własność Gminy Klonowa przeznaczonych do wydzierżawienia
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
364KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wyniku przetargu

18‑07‑2017 08:13:07

Klonowa, dnia 17 lipca 2017 r.

Informacja

o wyniku przetargu na najem lokali

 

            Informuję, że w dniu 17 lipca 2017r. rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 10 lat lokali położonych w budynku komunalnym w Klonowej przy ul. Czajkowskiej 7 o pow.:

 • Lokal nr 3 o pow. użytkowej 45,81 m²  (na załączniku graficznym)
 • Lokal nr 4 o pow. użytkowej 10,00 m² (na załączniku graficznym)
 • Lokal nr 6 o pow. użytkowej 14,16 m² (na załączniku graficznym)

 

z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności gospodarczej.

 

1. Termin, miejsce i rodzaj przetargu

            Postępowanie przeprowadzono w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

            Przetarg odbył się w dniu 17 lipca 2017r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Klonowej.

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru 

    nieruchomości i księgi wieczystej.

            Przedmiotem przetargu był najem na okres 10 lat w/w  lokali położonych
w budynku komunalnym w  Klonowej przy ul. Czajkowskiej 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Nieruchomość położona na działce ewidencyjnej nr 129/4 o obrębie Klonowa II, Ks. Wieczysta nr KW47162.

 

3. Osoby dopuszczone i niedopuszczone do uczestniczenia w przetargu, wraz z uzasadnieniem

            Do  udziału w przetargu dopuszczono:

SUPRA BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA, Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław – jedyna oferta  na lokal nr 6 o pow. 14,16 m2  na załączniku graficznym. Oferent wpłacił wadium i wziął udział
w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w  przetargu albo informacja o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo
o niewybraniu żadnej z ofert.

            Cena wywoławcza czynszu najmu wynosiła 11,00 zł. netto za 1m² lokalu. Najwyższa
z zaoferowanych cen wyniosła 11,20 zł. netto za  1m² . W przetargu uczestniczył jeden oferent który brał udział w licytacji  lokalu nr 6.

            Wybrano ofertę firmy SUPRA BROKERS  SPÓŁKA AKCYJNA, Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław - lokal nr 6 o pow. 14,16 m2  na załączniku graficznym.

            Firma SUPRA BROKERS S.A., reprezentowana przez pełnomocnika - Panią Annę Wika przystąpiła do przetargu i zaoferowała najwyższą cenę.

 

5. Imię, nazwisko i adres albo firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako najemca lokalu

            Firma SUPRA BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA, Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży roku 2017

30‑06‑2017 08:24:16

WYKAZ 1/2017

WÓJTA GMINY KLONOWA

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży roku 2017.

poz.

Nieruchomość ozn. KW

Nr geodezyjny działki

pow. /ha/

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego oraz sposób zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena netto /zł/

Termin zapłaty

Uwagi

1

KW nr SR1S/00069719/8 w S.R. w Sieradzu

233/1

0,4891

Nieruchomość zabudowana

Brak planu przestrzennego dla nieruchomości oznaczonej nr 233/1 położonej w obrębie Świątki. Zgodnie z uchwałą XXII/160/2005 Rady Gminy Klonowa z dnia 6 października 2005 roku w sprawie przyjęcia studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klonowa dz. nr 233/1 położona jest w terenach rolnych z wyłączeniem zabudowy pradolin. Nieruchomość siedliskowa

Przetarg nieograniczo-ny

44 000,00

Przed zawarciem aktu notarialnego

Uchwała Nr XXXI/153/2017

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.

2

KW nr SR1S/00047162/8w S.R. w Sieradzu

129/5, 129/11 129/14, 129/15

0,0494

Nieruchomość niezabudowana

Brak planu przestrzennego dla nieruchomości oznaczonych nr 129/5, 129/11 129/14, 129/15położonych w obrębie Klonowa II. Zgodnie z uchwałą XXII/160/2005 Rady Gminy Klonowa z dnia 6 października 2005 roku w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klonowa działki położone są w kierunek rozwoju zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg nieograniczo-ny

54 000,00, do wartości doliczony zostanie należny podatek VAT

Przed zawarciem aktu notarialnego

Uchwała Nr XXXI/153/2017

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.

  Działki przeznaczone do sprzedaży powstały z podziału działek 129/4, 129/6, 129/7.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U z 2016r., poz.2147 z późn. zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od dnia 30.06.2017r. do 11.08.2017r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Gminy Klonowa na okres 21 dni tj. od dnia 28.06.2017r. do 21.07.2017r.,na stronie www.klonowa.eu. www.bip.ugklonowa.finn.pl Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Klonowa, tel. 43 820 84 93.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu komunalnego

16‑06‑2017 10:53:07

 

Ogłoszenie o przetargu
ustnym nieograniczonym na najem lokalu komunalnego.

 

Wójt Gminy Klonowa na podstawie art. 37 ust. 4 oraz 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń- lokali użytkowych znajdujących się w byłym budynku Ośrodka Zdrowia w Klonowej ul. Czajkowska 7.

            Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość położona na działce ewidencyjnej nr 129/4 w obrębie Klonowa I, Ks. Wieczysta nr Kw 47162.

            Lokale użytkowe do oddania w najem:

 • Lokal nr 3 o pow. użytkowej 45,81 m² (na załączniku graficznym)
 • Lokal nr 4 o pow. użytkowej 10,00 m² (na załączniku graficznym)
 • Lokal nr 6 o pow. użytkowej 14,16 m² (na załączniku graficznym).

 

 

            Opis nieruchomości: Właściciel - Gmina Klonowa. Nieruchomość położona jest w Klonowej przy ul. Czajkowskiej 7.

            Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Pomieszczenie użytkowe oddaje się w najem na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

            Cena nieruchomości: Cena wywoławcza stawki czynszu z tytułu najmu wynosi 11,00 zł netto za 1 m²/miesiąc powierzchni użytkowej. Stawka czynszu nie obejmuje należnego podatku VAT, opłat lokalnych oraz podatków związanych z przedmiotem najmu, opłat eksploatacyjnych i kosztów zużycia mediów. Stawka czynszu będzie corocznie waloryzowana na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny. Najemca na własny koszt dokona niezbędnych remontów i dostosowania lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności.

            Termin uiszczania czynszu: Czynsz płatny miesięcznie.

            Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem: Ustalenie osoby najemcy nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Stawka czynszu stanowi stawkę wyjściową do przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 10% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiętnych tj. 0,20 zł netto za 1 m²/miesiąc powierzchni użytkowej.

            Okres najmu: 10 lat.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 150 zł w kasie Urzędu Gminy w Klonowej lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Klonowej w RBS Lututów o/Klonowa Nr 31 9256 0004 0030 0009 2000 0100, wpłaty należy dokonać oddzielnie na każdy z wyżej wymienionych lokali.

                Wadium należy wpłacić do 12 lipca2017r. Tytułem przelewu proszę wpisać „Wadium – Przetarg na najem lokalu nr. ……”(podać numer lokalu którego dotyczy wadium)

 

            Termin przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2017r. godz. 10:00
w Urzędzie Gminy w Klonowej (pokój nr 1 - sala posiedzeń). Proszę o stawienie się z dowodem potwierdzającym wpłatę wadium, oraz dokumentem tożsamości.

            Informacje dodatkowe: Wójt Gminy Klonowa informuje, że wyżej wymieniona nieruchomość została zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania
w najem, który został podany do publicznej wiadomości w dniach od 24 maja 2017r. do 14 czerwca 2017r.

            W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać stosowne umocowanie.

            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, może zostać zaliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od daty zamknięcia wyników przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Klonowa w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał, od zawarcia umowy najmu.

            Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów. Wójtowi Gminy Klonowa przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

            Oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy na najem lokalu, co potwierdzi oświadczeniem przed przystąpieniem do przetargu.

            Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, pokój nr 16, tel. 43 8208493.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali komunalnych przeznaczonych do oddania w najem

25‑05‑2017 08:47:47

 

 Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości do oddania w najem

Powierzchnia nieruchomości do oddania
w najem

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

Termin uiszczenia czynszu

 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem

 

Okres

najmu

1.

Nieruchomość położona na działce ewidencyjnej nr  129/4 w obrębie Klonowa II. Ks. Wieczysta nr kW 47162

 

98-273 Klonowa

ul. Czajkowska 7

 

 

Lokale przeznaczone pod najem znajdują się na parterze w/w budynku

 

 

 

45,81 m²

powierzchni użytkowej w budynku,

 

 

 

 

nr 3. na załączniku graficznym,

 

 

 

 

 

 

Pomieszczenia użytkowe oddaje się w najem na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza stawki czynszu z tytułu najmu wynosi  11 zł netto za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie. Stawka czynszu nie obejmuje należnego podatku VAT, opłat lokalnych oraz podatków związanych z przedmiotem najmu, opłat eksploatacyjnych i kosztów zużycia mediów. Stawka czynszu będzie waloryzowana na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za cały rok poprzedni, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Najemca na własny koszt dokona niezbędnych remontów i dostosowania lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności.

Czynsz płatny miesięcznie.

Ustalenie osoby najemcy nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ogłoszenie o przetargu i jego warunki podane zostaną do

Publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klonowej, a także umieszczenie na stronach internetowych Urzędu Gminy w Klonowej.

 

10 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00 m²

powierzchni użytkowej w budynku,

nr 4. na załączniku graficznym,

14,16 m²

powierzchni użytkowej w budynku,

 

nr 6. na załączniku graficznym,

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wynik przetargu na najem lokali

06‑04‑2017 12:20:57

Klonowa, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Informacja

o wyniku przetargu na najem lokali

 

            Informuję, że w dniu 6 kwietnia 2017r. rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 10 lat lokali położonych w budynku komunalnym w Klonowej przy ul. Czajkowskiej 7 o pow.:

 • Lokal nr 4 o pow. użytkowej 10,00 m²  (na załączniku graficznym)
 • Lokal nr 5 o pow. użytkowej 18,24 m² (na załączniku graficznym)
 • Lokal nr 6 o pow. użytkowej 14,16 m² (na załączniku graficznym)

 

z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności gospodarczej.

 

1. Termin, miejsce i rodzaj przetargu

            Postępowanie przeprowadzono w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

            Przetarg odbył się w dniu 6 kwietnia 2017r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Klonowej.

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru 

    nieruchomości i księgi wieczystej.

            Przedmiotem przetargu był najem na okres 10 lat w/w  lokali położonych
w budynku komunalnym w  Klonowej przy ul. Czajkowskiej 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Nieruchomość położona na działce ewidencyjnej nr 129/4 o obrębie Klonowa II, Ks. Wieczysta nr KW47162.

 

3. Osoby dopuszczone i niedopuszczone do uczestniczenia w przetargu, wraz z uzasadnieniem

            Do  udziału w przetargu dopuszczono:

Dagmarę Guziak  zam. ul. Grabska 51, 98-273 Klonowa – jedyna oferta  na lokal nr 5 o pow. 18,24 m2  na załączniku graficznym. Oferent wpłacił wadium i wziął udział w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w  przetargu albo informacja o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert.

            Cena wywoławcza czynszu najmu wynosiła 11,00 zł. netto za 1m² lokalu. Najwyższa
z zaoferowanych cen wyniosła 11,20 zł. netto za  1m² . W przetargu uczestniczył jeden oferent który brał udział w licytacji  lokalu nr 5.

            Wybrano ofertę Pani Dagmary Guziak zam. ul. Grabska 51, 98-273 Klonowa - lokal nr 5
o pow. 18,24 m2  na załączniku graficznym.

            Pani Dagmara Guziak przystąpiła do przetargu i zaoferowała najwyższą cenę.

 

5. Imię, nazwisko i adres albo firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako najemca lokalu

            Dagmara Guziak  zam. ul. Grabska 51, 98-273 Klonowa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg na najem lokalu komunalnego

06‑03‑2017 15:10:24

Ogłoszenie o przetargu
ustnym nieograniczonym na najem lokalu komunalnego.

 

Wójt Gminy Klonowa na podstawie art. 37 ust. 4 oraz 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.),  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń- lokali użytkowych znajdujących się w byłym budynku Ośrodka Zdrowia w Klonowej ul. Czajkowska 7.

            Oznaczenie nieruchomości:  Nieruchomość położona  na działce ewidencyjnej nr 129/4 w obrębie Klonowa I, ks. Wieczysta nr Kw 47162.

            Lokale użytkowe do oddania w najem:

 • Lokal nr 4 o pow. użytkowej 10,00m²  (na załączniku graficznym)
 • Lokal nr 5 o pow. użytkowej 18,24 m² (na załączniku graficznym)
 • Lokal nr 6 o pow. użytkowej 14,16 m² (na załączniku graficznym)

 

 

            Opis nieruchomości:   Właściciel Gmina Klonowa. Nieruchomość położona jest w Klonowej przy ul. Czajkowskiej 7.

            Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  Pomieszczenie użytkowe oddaje się w najem na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

            Cena nieruchomości:  Cena wywoławcza stawki czynszu z tytułu najmu wynosi 11,00 zł netto za 1 m²/miesiąc powierzchni użytkowej. Stawka czynszu nie obejmuje należnego podatku VAT, opłat lokalnych oraz podatków związanych z przedmiotem najmu, opłat eksploatacyjnych i kosztów zużycia mediów. Stawka czynszu będzie corocznie waloryzowana na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny. Najemca na własny koszt dokona niezbędnych remontów i dostosowania lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności. 

Termin uiszczania czynszu:  Czynsz płatny miesięcznie.

            Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem: Ustalenie osoby najemcy nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Stawka czynszu stanowi stawkę wyjściową do przetargu.

Okres najmu:   10 lat.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 150 zł w kasie Urzędu Gminy w Klonowej lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Klonowej w RBS Lututów o/Klonowa Nr 31 9256 0004 0030 0009 2000 0100, wpłaty należy dokonać oddzielnie na każdy z wyżej wymienionych lokali.

                Wadium należy wpłacić do 4 kwietnia2017r. Tytułem przelewu proszę wpisać „Wadium – Przetarg na najem lokalu nr. ……”(podać numer lokalu którego dotyczy wadium)

 

            Termin przetargu:   Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017r. godz. 10:00
w Urzędzie Gminy w Klonowej (pokój nr 13- sala posiedzeń). Proszę o stawienie się z dowodem potwierdzającym wpłatę wadium, oraz dokumentem tożsamości.

            Informacje dodatkowe: Wójt Gminy Klonowa informuje, że wyżej wymieniona nieruchomość została zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, który został podany  do publicznej wiadomości w dniach od 1 lutego 2017r. do 22 lutego 2017r.

            W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele  osób prawnych powinni posiadać stosowne umocowanie.

            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, może zostać zaliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od daty zamknięcia wyników przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy Klonowa w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał, od zawarcia umowy najmu.

            Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów. Wójtowi Gminy Klonowa przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

            Oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy na najem lokalu, co potwierdzi oświadczeniem przed przystąpieniem do przetargu.

            Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, pokój nr 16, tel. 43 8208493.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Świtała
email: switala@klonowa.pl tel.:43 8208493 fax: 43 8208493
, w dniu:  01‑10‑2009 12:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Lesiak
email: gmina@klonowa.pl tel.:(43) 820 84 93
, w dniu:  01‑10‑2009 12:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑11‑2018 10:35:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie