Ochrona środowiska


 

Informacyjne o Środowisku

zostały zamieszczone w "Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięća na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko"

BAZA OOS 

Informacja dla właścicieli lasów

17‑05‑2019 10:22:05

Starostwo Powiatowe w Sieradzu informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol­nictwa realizuje działanie pn. „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Działanie to jest skierowane do właścicieli lasów i daje możliwość skorzystania ze środków PRO W 2014 - 2020 na poprawę stanu lasów. Środki finansowe mogą być przyznane w szczególności na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu, zróżnicowanie struktury drzewostanu, założenie remizy, czyszczenia późne, zabiegi ochronne.

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje o działaniu oraz sposobie przygotowania wniosku są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-wsparcie-na-inwestycje- zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska.html

W związku z powyższym proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród właścicieli la­sów poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędach (+ strona BEP) oraz przesłanie do sołty­sów w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach. Ze względu na bardzo krótki ter­min składania wniosków, proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - wnioski można składać od 2 maja do 12 czerwca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy rodzaj pomocy, finansowany z budżetu PRO W na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

Jakie grunty kwalifikują się do pomocy?

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat - o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha - stanowiące własność wnioskodawcy, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Kto może skorzystać z pomocy?

Pomoc przyznawana jest właścicielowi lasu - osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Aby otrzymać dofinansowanie powinien on mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego.

Jakie przedsięwzięcia objęte są wsparciem?

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje. Pomoc można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu: przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach. Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych

1   krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.

Wnioskować można także o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów. W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych.

Co więcej, właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną: ogrodzenie remizy - w przypadku realizacji inwestycji polegającej na jej założeniu; zabezpieczenie drzewek repelentami albo zabezpieczenie drzewek osłonkami - w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub realizacji zróżnicowania struktury drzewostanu.

Wysokość wsparcia

Wysokość dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha - w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12°-14 213 zł/ha.

Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha - w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyznanie pomocy właściciele lasu powinni dołączyć:

1. kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, którzy sporządził ten plan;

2. dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja;

3. pisemną zgodę na realizację inwestycji pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności; małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka

Plan inwestycji - od czego zacząć?

Wniosek o sporządzenie planu inwestycji - po zgromadzeniu wymaganych załączników - należy złożyć do Nadleśnictwa. W tym celu właściciel lasu powinien w pierwszej kolejności udać się do Starostwa Powiatowego po uzyskanie następujących dokumentów:

1. wypisu z ewidencji i budynków dotyczących działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;

2. wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;

3. zaświadczenia starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzającego, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Dodatkowo jeśli las przeznaczony pod inwestycję położony jest w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, to jego właściciel powinien otrzymać opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności takiej inwestycji z celami ochrony danego obszaru.

Właściciel lasu powinien również pozyskać opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji: z celami ochrony danego obszaru, jeżeli las położony jest w rezerwacie przyrody lub w parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin oraz z planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony ww. plan, a las położony jest na obszarach Natura 2000.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2019”

17‑01‑2019 08:41:38

 

Ogłoszenie

o konsultacjach projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2019” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1840)       

Wójt Gminy Klonowa ogłasza konsultacje projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2019” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Treść projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.       

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu programu. Opinię należy przesłać drogą pocztową, elektroniczną lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Klonowej w terminie do dnia 07.02.2019 r.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Klonowa.

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.     

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klonowej.      

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy w Klonowej w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2019”.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest stanowisko ds. ochrony środowiska leśnictwa i gospodarki wodnej, tel. (43) 8208493, fax. (43) 8208476.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

21‑11‑2018 14:17:19

w sprawie:
- wygaszenia w całości pozwolenia wodnoprawnego z dnia 31 maja 2016 r.
- wygaszenia w całości pozwolenia wodnoprawnego z dnia 6 czerwca 2016 r.
- wygaszenia w całości pozwolenia wodnoprawnego z dnia 23 czerwca 2016 r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie nr 2 z dnia 19.10.2018 r,

19‑10‑2018 15:26:02

Klonowa, dnia 19.10.2018 r.

Znak: OŚL.602.30.3.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla gminy Klonowa na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025.

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z poźn. zm.), organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień  danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Klonowa w dniu 17.09.2018 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Łodzi o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla gminy Klonowa na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 przedkładając informacje
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy.

Pismem z dnia 24.09.2018 r. znak: WOOŚ.411.313.2018 AJa.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił odstąpienie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu.

Pismem z dnia 3.10.2018 r. znak ŁPWIS NSOZNS.9022.1.506.2018.JOK Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi wyraził opinię, że Program Ochrony Środowiska dla Gminy Klonowa nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie, funkcje dokumentu w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska oraz fakt, że realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 ww. ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla gminy Klonowa na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej: http://www.bip.ugklonowa.finn.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klonowej przy ul. Ks. Dalaka 2

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie z dnia 19.10.2018 r,

19‑10‑2018 15:24:39

                    Klonowa, dnia 19.10. 2018 r.

Znak: OŚL.602.30.4.2018

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Klonowa działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 799 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuje o przystąpieniu do opracowywania dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla gminy Klonowa na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025” .

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i projektem dokumentu w Urzędzie Gminy w Klonowej ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa,
w pokoju nr 15.

Zgodnie z ar. 40 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 09.11.2018 r. w godz. 7:30 -15:30 w Urzędzie Gminy w Klonowej, ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa, w pokoju nr 15 lub na adres : Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Klonowa.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej: http://www.bip.ugklonowa.finn.pl/
oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klonowej przy ul. Ks. Dalaka 2

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyborze oferty w związku z udzieleniem pomocy finansowej

19‑09‑2018 14:41:54

Ogłoszenie

o wyborze oferty w związku z udzieleniem pomocy finansowej w 2018 r. w formie dotacji z budżetu Gminy Klonowa z zakresu Prawa Wodnego

 

Na podstawie §5 uchwały Nr VI/36/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na realizację zadania związanego z gospodarowaniem wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych oraz korzystaniem z wód.

Do realizacji zadania wybrano ofertę podmiotu:

Gminna Spółka Wodna

ul. Ks. Józefa Dalaka 2

98-273 Klonowa

Zakres zadania obejmuje mechaniczne odmulenie rowu melioracyjnego nr R-C o długości 270 m, który przebiega przez grunty sołectwa Grzyb, rowu melioracyjnego nr R-1 w sołectwie Klonowa I o długości 270 m, który przebiega przez grunty sołectwa Klonowa I oraz  rowu melioracyjnego nr R2 o długości 270 m, który przebiega przez grunty sołectwa Kuźnica Zagrzebska.

Urządzenia i systemy melioracyjne stanowią ważny element infrastruktury technicznej na obszarach rolniczych w Gminie Klonowa. Obok funkcji środowiskowej i produkcyjnej spełniają istotną funkcję w ochronie przeciwpowodziowej. W systemach melioracyjnych zarówno odwadniających, jak i nawadniających podstawowe zadania pełnią rowy melioracyjne, a stan techniczny warunkuje niezawodność funkcjonowania. W procesie eksploatacji urządzenia te powinny być poddawane zabiegom konserwacyjnym.

Obecny stan przedmiotowych odcinków rowów melioracyjnych nie zapewnia odprowadzenia wód z przyległych gruntów, powodując liczne podtopienia.

1.Wkład własny wnioskodawcy – 212,00 zł.

2.Dotacja z budżetu Gminy Klonowa – 4 000,00 zł.

Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia to  4.212,00 zł. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o udzieleniu dotacji

31‑08‑2018 13:51:00

I N F O R M A C J A

w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Klonowa z zakresu Prawa wodnego

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2011 roku nr VI/36/2011

w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego.

Wymagane kryteria, jakie należy spełnić w celu uzyskania dotacji:

1. Podmiot uprawniony działający na terenie Gminy Klonowa może otrzymać pomoc finansową z budżetu Gminy w postaci dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych oraz korzystaniem z wód.

2. Dotacje na realizację zadań określonych w pkt. 1 przyznawane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podmiot uprawniony.

Termin i miejsce składania wniosków:

15 października 2018 roku, Sekretariat Urzędu Gminy w Klonowej, ul. Księdza Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania dotyczące wniosku.

Wniosek o udzielenie dotacji, którego wzór określa załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/36/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. powinien zawierać:

1)       Dane dotyczące wnioskodawcy w tym:

a)       pełną nazwę,

b)       adres siedziby,

c)       numer rachunku bankowego,

d)       dane osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu

           uprawnionego,

e)       zakres działania wynikający ze statutu;

2)      Szczegółowy opis i cel planowanego do realizacji zadania, na jaki dotacja ma zostać

         przyznana;

3)     Termin i miejsce wykonania planowanego zadania;

4)     Przewidywane koszty realizacji zadania, wysokość udziału własnego, wysokość

         wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy.

Do wniosku należy dołączyć:

1)       aktualny dokument rejestrowy dotyczący wnioskodawcy oraz aktualny statut;

2)       dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

           wnioskodawcy;

3)       oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku;

4)       zestawienie zakresu rzeczowo – finansowego planowanych do realizacji robót 

          (kosztorys);

5)       informację na temat aktualnego stanu finansów wnioskodawcy, w tym należności i

          zobowiązań (na dzień składania wniosku);

6)       do wniosku wnioskodawca może dołączyć inne dokumenty pomocne do jego

           rozpatrzenia.

Wniosek można pobrać:

- w Urzędzie Gminy w Klonowej w pok. Nr 15,

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej 

  www.bip.ugklonowa.finn.pl

- na stronie Urzędu Gminy w Klonowej www.klonowa.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Susza 2018

05‑07‑2018 08:13:49

Urząd Gminy w Klonowej informuje, że wszczęto procedurę szacowania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem na terenie gminy klęski suszy.

Zgodnie z aktualnym monitoringiem suszy IUNG – PIB w Puławach wystąpienie suszy na terenie Gminy Klonowa miało miejsce tylko w następujących uprawach:

- zbożach jarych na I i II kat. gleb, (I kat. gleb odpowiada w uproszczeniu V i VI klasie bonitacyjnej a II kategoria gleb odpowiada w uproszczeniu IV kategorii bonitacyjnej),

- zbożach ozimych na I kat. gleb,

- roślinach strączkowych na I kat. gleb oraz w krzewach owocowych na I i II kat. gleb.

Zgodnie z interpretacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w chwili obecnej tylko w wyżej wymienionych uprawach, na wymienionych kategoriach gleb mogą być oszacowane straty przez komisje gminne.

Do dnia 18 lipca 2018 r. (jednak nie później niż do czasu zbioru) rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym. Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej gminy Klonowa (www.klonowa.pl) lub w Urzędzie Gminy w Klonowej, pok. nr 15. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach, oświadczenie o produkcji zwierzęcej i poniesionych szkodach oraz kserokopię aktualnego wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego do ARiMR. Powierzchnia użytków rolnych wykazanych w oświadczeniu winna być zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich. Wnioski niekompletne lub niezgodne z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich nie będą rozpatrywane.

W załączonym do wniosku oświadczeniu o strukturze upraw i poniesionych szkodach należy wykazać wszystkie rośliny uprawiane w gospodarstwie. Jeżeli zdaniem rolnika straty występują również w innych uprawach (oprócz zbóż, roślin strączkowych i krzewów owocowych), może on wpisać w oświadczeniu proponowany % strat w tych uprawach, ale według stanu obecnego komisja gminna nie będzie mogła oszacować i uznać strat w tych uprawach.

Z posiadanych informacji wynika, że w przypadku objęcia terenu  Gminy Klonowa klęską suszy przewiduje się pomoc w postaci kredytów.

Osoby ubiegające się o pomoc informujemy, że wyliczone straty w uprawach muszą wynosić ponad 30% średniej rocznej produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Szczegółowe informacje nt. procedury szacowania szkód znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.lodzkie.eu/page/5094,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2018-r.html a szczegółowe informacje dotyczące monitorowania zjawiska suszy dla poszczególnych upraw i gleb na stronie internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabor wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2018

26‑03‑2018 12:35:34

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/64/11 Rady Gminy w Klonowej z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” zmienionego Uchwałą Rady Gminy w Klonowej nr XVIII/101/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany ,, Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz uchwałą nr XV/83/2016 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, zwanego dalej „Regulaminem” w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na budowie lokalnych systemów oczyszczania ścieków

Wójt Gminy Klonowa

ogłasza rozpoczęcie z dniem 27 marca 2018 r. naboru wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustala się termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy w 2018 roku do 30 października 2018 roku.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone
w Regulaminie oraz złożone w wyznaczonym terminie.

Sposób złożenia wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Klonowej. Wnioski należy składać w dniach pracy urzędu, w godzinach 7:30 – 15:30, lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Klonowej

ul. Ks. J. Dalaka 2

98-273 Klonowa

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

  • być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego w załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy Klonowa Nr 91/2016 z dnia 06 kwietnia 2016 r.,
  • zawierać załączniki wymagane i wskazane we wniosku,
  • spełniać wymogi określone w „Regulaminie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”
  • być sporządzony w języku polskim,
  • być złożony w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, oryginalnie podpisanym.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z konsultacji społecznych

13‑02‑2018 10:19:45

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2018” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

     Przedmiotem konsultacji był projekt ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2018” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzane były do dnia 05.02.2018 r.

Projekt ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2018” został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klonowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uwagi i wnioski dotyczące programu mogły być składane w formie pisemnej przesłane drogą pocztową, elektroniczną lub złożone bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Klonowej w terminie do dnia 05.02.2018 r.

W terminie określonym w ogłoszeniu nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosku do przedstawionego do konsultacji projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2018”.

Wyniki konsultacji zostały ogłoszone na stronie internetowej, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Świtała
email: switala@klonowa.pl tel.:43 8208493 fax: 43 8208493
, w dniu:  07‑08‑2009 12:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Lesiak
email: gmina@klonowa.pl tel.:(43) 820 84 93
, w dniu:  07‑08‑2009 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2019 10:24:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie