Search:
Gminna Biblioteka Publiczna w KlonowejMiejscowość: Klonowa
Adres: Czajkowska 1A
Poczta: 98-273 Klonowa
Województwo: łódzkie
Powiat: sieradzki
Telefon: (043) 820 82 83 lub (043) 820 84 93 w. 34
Fax: (043) 820 84 76
E-Mail: gbpklonowa@poczta.onet.pl
BIP: www.bip.gbp.klonowa.pl
Czas pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00Agnieszka MusialskaKierownik More...


Zakres działalności Biblioteki określa jej statut przyjęty uchwałą Nr XVI/136/2000 Rady Gminy w Klonowej z dnia 21 grudnia 2000 roku:

STATUT Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l

Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej zwana dalej "Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury.

§2

Prawnymi podstawami funkcjonowania Biblioteki są w szczególności:
 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85 poz.539 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 16 póz. 95 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. nr 110 póz. 721 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
 4. Postanowienia niniejszego statutu.

§3

 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Klonowa, a terenem jej działalności obszar całej gminy.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Rada Gminy Klonowa.
 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu.
 4. Biblioteka posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 5. Usługi Biblioteki są ogólne dostępne i bezpłatne.
 6. Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej używa podłużnej pieczęci zawierającej nazwę i adres biblioteki.
 7. Filia Biblioteczna używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę i adres Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dodatkowo nazwę miejscowości, w której znajduje się filia.
 8. Gminna Biblioteka Publiczna i jej Filia posiadają ponadto pieczęć okrągłą zawierającą treść odpowiadającą pieczęci podłużnej.
 9. Szyldy Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii zawieraj ą treść odpowiadającą treści pieczęci wyszczególnionych w § 3 p. 8 i 9 niniejszego statutu.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§4

 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
 2. Biblioteka realizuje swoje zadania organizując obsługę biblioteczną dla mieszkańców gminy Klonowa.

§5

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
 1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych, planowanie zakupu oraz dokonywanie bieżącej oceny zbiorów i ich przydatności w środowisku.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz realizowanie różnorodnych form popularyzacji książek i czytelnictwa np. organizowanie odczytów, spotkań autorskich, wystaw książek, konkursów itp.
 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym.
 5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, placówkami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi w zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

§6

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje następujące zadania w zakresie koordynacji działalności bibliotecznej na terenie gminy:
 1. Badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy Klonowa i warunków ich zaspokajania przez placówki biblioteczne na terenie gminy.
 2. Sporządzanie planów pracy, sprawozdań opisowych i statystycznych z działalności bibliotek.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§7

 1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz..
 2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.
 3. Kierownik jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece.
 4. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej wchodzi Filia Biblioteczna w Kuźnicy Błońskiej
 5. Biblioteki prowadzą w celu udostępniania zbiorów wypożyczalnie, w miarę posiadanych warunków lokalowych także czytelnie i oddziały dla dzieci.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni określają regulaminy zatwierdzone w odrębnym trybie i podane do publicznej wiadomości w lokalach bibliotecznych.
 7. Przy bibliotekach mogą działać Koła Przyjaciół Bibliotek.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§8

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków przeznaczonych na działalność kulturalną przez Radę Gminy, a także z dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych, z fundacji oraz innych źródeł.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.