Ochrona środowiska


Karty Informacyjne o Środowisku

Karty informacyjne zostały udostępnione w serwisie ekoportal.pl,
w celu ich przejrzenia proszę kliknąć na:

KARTY INFORMACYJNE URZĘDU GMINY KLONOWA 

Koniec naboru wniosków na oczyszczalnie przydomowe

29‑03‑2017 12:32:04

Klonowa, dnia 29.03.2017 r.

 

Ogłoszenie w sprawie zakończenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 7 „Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” zmienionego Uchwałą Rady Gminy w Klonowej nr XVIII/101/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz uchwałą nr XV/83/2016 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, na realizację zadania w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na budowie lokalnych systemów oczyszczania ścieków

 

Wójt Gminy Klonowa

 

ogłasza, że w związku z wyczerpaniem środków przewidzianych w budżecie Gminy Klonowa na 2017 r. zakończony został nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2017

16‑03‑2017 10:54:57

Ogłoszenie

w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/64/11 Rady Gminy w Klonowej z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” zmienionego Uchwałą Rady Gminy w Klonowej nr XVIII/101/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany ,, Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz uchwałą nr XV/83/2016 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, zwanego dalej „Regulaminem” w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na budowie lokalnych systemów oczyszczania ścieków

Wójt Gminy Klonowa

ogłasza rozpoczęcie z dniem 24 marca 2017 r. naboru wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustala się termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy w 2017 roku do 30 października 2017 roku.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone
w Regulaminie oraz złożone w wyznaczonym terminie.

Sposób złożenia wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Klonowej. Wnioski należy składać w dniach pracy urzędu, w godzinach 7:30 – 15:30, lub przesłać na  adres:

Urząd Gminy w Klonowej

ul. Ks. J. Dalaka 2

98-273 Klonowa

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

  • być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego w załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy Klonowa Nr 91/2016 z dnia 06 kwietnia 2016 r.,
  • zawierać załączniki wymagane i wskazane we wniosku,
  • spełniać wymogi określone w „Regulaminie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”
  • być sporządzony w języku polskim,
  • być złożony w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, oryginalnie podpisanym.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wywóz nieczystości ciekłych

09‑03‑2017 08:48:22

Wykaz firm mających zezwolenie Wójta Gminy Klonowa na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Klonowa.

1. Miejska Spółka Komunalna, ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew, tel. 43 8202484,

2. Usługi Asenizacyjne Tomasz Czyżewski, ul. Ignacego Daszyńskiego 7/8, 98-200 Sieradz, tel. 663697826.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

21‑03‑2017 14:19:24

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2017” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

     Przedmiotem konsultacji był projekt ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2017” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzane były do dnia 14.02.2017 r.

Projekt ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2017” został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klonowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uwagi i wnioski dotyczące programu mogły być składane w formie pisemnej przesłane drogą pocztową, elektroniczną lub złożone bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Klonowej w terminie do dnia 14.02.2017 r.

W terminie określonym w ogłoszeniu nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosku do przedstawionego do konsultacji projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2017”.

Wyniki konsultacji zostały ogłoszone na stronie internetowej, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi

30‑01‑2017 13:46:18

Ogłoszenie

o konsultacjach projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2017” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  poz. 2102)

        Wójt Gminy Klonowa ogłasza konsultacje projektu ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2017” z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Treść projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

        Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu programu. Opinię należy przesłać drogą pocztową, elektroniczną lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Klonowej w terminie do dnia 14.02.2017 r.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Klonowa.

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

         Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klonowej.

       Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy w Klonowej w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Klonowa na rok 2017”.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest stanowisko ds. ochrony środowiska leśnictwa i gospodarki wodnej, tel. (43) 8208493, fax. (43) 8208476.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie img20170104_12404166.jpg
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych położonych w Gminie Klonowa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie z dnia 02.01.2017 r.

02‑01‑2017 15:03:29

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 71),

Wójt Gminy Klonowa

zawiadamia strony postępowania, że w dniu 30.12.2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na - ,,wydobywaniu kopaliny za złoża kruszywa naturalnego-piasku ,,LIPICZE” na gruntach wsi Lipicze, w gminie Klonowa w obrębie działek ewidencyjnych nr 158/2, 159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2 i 163”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Pan Sławomir Świątek.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Klonowa ul. Ks. J. Dalaka 2, 98-273 Klonowa w pok. nr 15 tel. 043 8208493 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.           

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Lipicze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej (www.bip.ugklonowa.finn.pl).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie z dnia 27.10.2016 r.

27‑10‑2016 13:19:55

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2  pkt 2, art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

WÓJT GMINY KLONOWA

Podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na podstawie złożonego w dniu 19.10.2016 r. wniosku w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kopaliny za złoża kruszywa naturalnego-piasku ,,LIPICZE” na gruntach wsi Lipicze, w gminie Klonowa w obrębie działek ewidencyjnych nr 158/2, 159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2 i 163, którego  inwestorem jest Pan Sławomir Świątek, zam. ul. Długa 125, 98-273 Klonowa. Powyższe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Lipicze.

         Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

        Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Klonowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 28.10.2016 r. do 17.11.2016 r. (włącznie) w Urzędzie Gminy w Klonowej,     ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, pok. nr 15, tel. 043 8208493, e-mail: gmina@ klonowa.pl

       Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej (www.bip.ugklonowa.finn.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz u sołtysa sołectwa Lipicze.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Koniec naboru wniosków na oczyszczalnie przydomowe

06‑06‑2016 12:46:07

Ogłoszenie w sprawie zakończenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 7 „Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” zmienionego Uchwałą Rady Gminy w Klonowej nr XVIII/101/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz uchwałą nr XV/83/2016 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, na realizację zadania w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na budowie lokalnych systemów oczyszczania ścieków.

Wójt Gminy Klonowa

ogłasza, że w związku z wyczerpaniem środków przewidzianych w budżecie Gminy Klonowa na 2016 r. zakończony został nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

17‑05‑2016 13:40:26

Klonowa, dnia 17.05.2016 r.

 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów Uproszczonego Planu

Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Klonowa

 

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2015 poz. 349, 671, 1322, 2100 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu w dniu 17.05.2016 r. do publicznego wglądu na okres 60 dni projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Klonowa, w siedzibie Urzędu Gminy w Klonowej, pokój nr 15, piętro I, w godzinach pracy Urzędu 7.30 – 15.30.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Informuję ponadto, że  projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowywać będzie na zlecenie Powiatu Sieradzkiego "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 56A z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sieradzu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Świtała
email: switala@klonowa.pl tel.:43 8208493 fax: 43 8208493
, w dniu:  07‑08‑2009 12:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Lesiak
email: gmina@klonowa.pl tel.:(43) 820 84 93
, w dniu:  07‑08‑2009 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2017 12:34:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie