Ogłoszenia o przetargach


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WZI.271.1.2017. Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

24‑03‑2017 14:54:57

Klonowa, dn.24.03.2017r.

WZI.KL.2.2017

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO

dot. samochodu strażackiego STAR 660

 

1.Określenie miejsca, czasu i rodzaju przetargu:

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż majątku ruchomego Gminy Klonowa nie wykorzystywanego w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Klonowej, odbył  się w Urzędzie Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, dnia 24 marca 2017r. – Pokój nr 1, o godz. 13.00.

 

2. Komisja przetargowa w składzie:

Marek Musialski – Przewodniczący

Halina Górnik – Członek

Marcin Świała – Członek

 

3. Wysokość ceny wywoławczej:

            4 500,00 zł

 

4. Najwyższa cena zaoferowana za przedmiot sprzedaży:

            4 740,00 zł

 

 

                                                                                                          Dariusz Perdek

                                                                                                          /WÓJT/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - Budowa kanalizacji

22‑03‑2017 14:07:17

                                                                                 Klonowa, dn. 22.03.2017r.

WZI.271.1.12.2017

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: WZI.271.1.2017. Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164-tekst jednolity z późn.zm.) Gmina Klonowa informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 820 000,00 zł.

 

W terminie do dnia 22.03.2017r. do godz. 10.00 złożono następujące oferty:

1.Konsorcjum firm:

EKO-KAN-GAZ Sp. z o.o., KARSKI, ul. Akacjowa 10, 63-410 Ostrów Wlkp. 2,

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane RAWO, Przemysław Rakiewicz, ul. Broniewskiego 18, 62-740 Tuliszków

Cena 1 258 723,99 zł, termin wykonania do 30.09.2017r., okres gwarancji 120 miesięcy, warunki płatności 30 dni.

 

2.Zakład Usług Sprzętowo – Transportowych S.C., A. Bator, M. Bator, ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń

Cena 1 155 840,07 zł, termin wykonania do 30.09.2017r., okres gwarancji 120 miesięcy, warunki płatności 30 dni.

 

3.Firma Usługowo Handlowa „MARTOM”, Mariusz Rubajczyk, ul. Osmolińska 8/12/56, 98-220 Zduńska Wola

Cena 1 927 447,47 zł, termin wykonania do 30.09.2017r., okres gwarancji 78 miesięcy, warunki płatności 30 dni.

 

4.Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o., ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Cena 1 365 561,25 zł, termin wykonania do 30.09.2017r., okres gwarancji 120 miesięcy, warunki płatności 30 dni.

 

5.INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O. BUDOWA SIECI WOD-KAN, Sławomir Poński,

ul. Burskiego 5, 95-060 Brzeziny

Cena 1 365 518,83 zł, termin wykonania do 30.09.2017r., okres gwarancji 120 miesięcy, warunki płatności 30 dni.

 

6.Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EKOINŻBUD” Piotr Peraj, ul. Targowa 54, 99-210 Uniejów,

„EVECO” Ewa Peraj, ul. Struga Andrzeja 35 lok. 143, 90-631 Łódź

Cena 825 519,94 zł, termin wykonania do 30.09.2017r., okres gwarancji 120 miesięcy, warunki płatności 30 dni.

 Na podstawie art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Druk oświadczenia w załączeniu. Oświadczenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: gmina@klonowa.pl w formie skanu dokumentu oraz pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego. W przypadku ofert wspólnych (konsorcja, spółki cywilne) ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.

 

                                                                                                                          WÓJT

                                                                                                                 /-/ Dariusz Perdek                               

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY - STAR 660

13‑03‑2017 12:26:32

 Klonowa, dn. 13.03.2017r.

WZI.KL.2.2017

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNYM

 

            Wójt Gminy Klonowa na podstawie zarządzenia nr 82/2016 z dnia 19 lutego 2016r. ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż majątku ruchomego Gminy Klonowa nie wykorzystywanego w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Klonowej.

1. Nazwa i adres siedziby jednostki przeprowadzającej przetarg:

            Gmina Klonowa

            ul. Ks. Józefa Dalaka 2

            98-273 Klonowa

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

            Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Klonowej dnia 24 marca 2017r. – Pokój nr 1, o godz. 13.00.

3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego:   

            Samochód przeznaczony do sprzedaży można obejrzeć w dniach 14-21.03.2017r. w miejscowości Klonowa, ul. Czajkowska 7. Zdjęcia samochodu przeznaczonego do sprzedaży zamieszczone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

4. Rodzaj i typ sprzedawanych przedmiotów:

            Samochód strażacki  STAR 660 – 1 szt., nr rej. SAJ 7950, rok produkcji 1969. Pojazd jest niesprawny technicznie, ma uszkodzony silnik. Posiada także braki, tj. m.in.: brak autopompy, zaworów, zderzaka, wciągarki, przegród na węże, foteli tylnych, chłodnicy, deski rozdzielczej.

5. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia:

            Wadium w wysokości 10 % wartości sprzedawanego przedmiotu, tj. 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić do dnia 23 marca 2017r., do godz. 15.00 w kasie Urzędu Gminy w Klonowej Pokój nr 5, lub na rachunek Urzędu Gminy w Klonowej: RBS Lututów /O Klonowa, nr rachunku 02 9256 0004 0030 0009 2000 0040.

6. Cena wywoławcza przedmiotu: 

            4 500,00 zł.

7. Oferta winna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zawierać w szczególności:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  2. oferowaną cenę – cena nie może być niższa niż cena wywoławcza;
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, pok. Nr 10, w terminie do dnia 24 marca 2017r. do godz. 11.00 w zaklejonej kopercie oznaczonej w sposób następujący:

 

"Oferta – Na zakup samochodu strażackiego STAR 660, nr rej. SAJ 7950

nie otwierać przed 24.03.2017r., godz. 13.00"

Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. Ofery mogą być

przesłane pocztą, kurierem, lub dostarczone osobiście.

Oferta jest wiążąca do dnia 31 marca 2017r.

9. Wójt Gminy Klonowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

            - 10% jednostkowej ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. 450,00 zł.

            - Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się w terminie 7 dni od dnia niedokonania wyboru (lub odrzucenia) oferty w przetargu pisemnym.

- Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

- Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub zapłaty faktury wystawionej za zakupiony składnik majątku.

11. Termin zawarcia umowy lub wystawienia faktury:

            Na zakupiony przedmiot zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie do dnia 31 marca 2017r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klonowej, tel. 438208493:

- Marek Musialski       - pokój nr 19

- Halina Górnik          - pokój nr 6

                                                                                                                                     

                                                                                                                 W Ó J T

                                                                                                         /-/ Dariusz Perdek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc
1489404616000 ad:Mon Mar 13 12:30:51 CET 2017
Załączniki NR1 - Druk Oferty
13‑03‑2017 12:30:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
1489404766000 ad:Mon Mar 13 12:33:32 CET 2017
Załączniki NR2 - Zdjęcia
13‑03‑2017 12:32:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Protokół z przetargu

13‑03‑2017 12:35:17

Klonowa, dn. 10.03.2017r.

 

WZI.KL.2.2017

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO  PRZETARGU

 NIEOGRANICZONEG USTNEGO

 

            Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż majątku ruchomego Gminy Klonowa nie wykorzystywanego w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Klonowej, nie został przeprowadzony w dniu 10 marca 2017r., ze względu na brak licytantów.

Komisja przetargowa w składzie:

            Marek Musialski – Przewodniczący

            Halina Górnik – Członek

            Marcin Świtała - Członek             

Wysokość ceny wywoławczej:

            4 500,00 zł

                                                                                                                

                                                                                                                 W Ó J T

                                                                                                         /-/ Dariusz Perdek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu: Samochód strażacki STAR 660

01‑03‑2017 09:23:19

Klonowa, dn. 01.03.2017r.

WZI.KL.2.2017

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM

 

            Wójt Gminy Klonowa na podstawie zarządzenia nr 82/2016 z dnia 19 lutego 2016r. ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż majątku ruchomego Gminy Klonowa nie wykorzystywanego w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Klonowej.

1. Nazwa i adres siedziby jednostki przeprowadzającej przetarg:

            Gmina Klonowa

            ul. Ks. Józefa Dalaka 2

            98-273 Klonowa

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

            Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Klonowej dnia 10 marca 2017r. – Pokój nr 1, o godz. 10.00.

3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego:   

            Samochód przeznaczony do sprzedaży można obejrzeć w dniach 01-08.03.2017r. w miejscowości Klonowa, ul. Czajkowska 7. Zdjęcia samochodu przeznaczonego do sprzedaży zamieszczone zostały w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

4. Rodzaj i typ sprzedawanych przedmiotów:

            Samochód strażacki STAR 660, nr rej. SAJ 7950, rok produkcji 1969. Pojazd jest niesprawny technicznie, ma uszkodzony silnik. Posiada także braki, tj. m.in.: brak autopompy, zaworów, zderzaka, wciągarki, przegród na węże, foteli tylnych, chłodnicy, deski rozdzielczej.

5. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia:

            Wadium w wysokości 10 % wartości licytowanego przedmiotu, tj. 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić do godz. 15.00 dnia 09 marca 2017r. w kasie Urzędu Gminy w Klonowej Pokój nr 5.

6. Cena wywoławcza przedmiotu:

            4 500,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej.

7. Wójt Gminy Klonowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

            - 10% jednostkowej ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego;

            - Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się w terminie 7 dni od dnia niedokonania wyboru (lub odrzucenia) oferty w przetargu pisemnym lub nie wygrania przetargu ustnego.

- Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

- Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub zapłaty faktury wystawionej za zakupiony składnik majątku.

9. Termin zawarcia umowy lub wystawienia faktury:

            Na zakupiony przedmiot zostanie zawarta umowa sprzedaży w dniu 10 marca 2017r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klonowej, tel. 438208493:

- Marek Musialski       - pokój nr 19

- Halina Górnik          - pokój nr 6

 

 

W Ó J T

/-/ Dariusz Perdek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf
1485164811000 ad:Mon Jan 23 10:47:32 CET 2017
Plan zamówień publicznych
23‑01‑2017 10:46:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
444KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marcin Świtała
email: switala@klonowa.pl tel.:43 8208493 fax: 43 8208493
, w dniu:  14‑03‑2007 15:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Lesiak
email: gmina@klonowa.pl tel.:(43) 820 84 93
, w dniu:  14‑03‑2007 15:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2017 14:58:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie