Ogłoszenia o przetargach


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

 

informacja o zapytaniach do przetargu

28‑04‑2017 09:37:19

Klonowa, dn. 28.04.2017r.

RGW.271.1.8.2017

 

Informacja
o zapytaniach wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego – dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klonowa”, znak sprawy RGW.271.1.2017.

 

Zamawiający Gminna Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa informuje, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniami o następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy: SIWZ rozdział III Zadanie nr 1 pkt 7:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie zapisu Rozdział III pkt. 7 o następującą treść:

„Obowiązkiem Wykonawcy jest naprawa pojemników lub ich wymiana na koszt Wykonawcy w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnego użytkowania lub powstałych z winy Wykonawcy. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy osób użytkujących pojemnik, będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik np. kradzież, spalenie, użytkowanie pojemników do innych celów, niezgodnych z ich przeznaczeniem, naprawa pojemników lub ich wymiana dokonywana jest na koszt użytkownika danego pojemnika."

Pytanie 2

Dotyczy: SIWZ rozdział III Informacje dodatkowe, pkt. 26 Obowiązki Wykonawcy ppkt. 7:

(...) „Odbiór odpadów realizowany jest z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji lub ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd".

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez jego doprecyzowanie na następujący:

„Odbiór odpadów realizowany jest z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji do utwardzonej, publicznej drogi dojazdowej lub ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd i dostęp z zewnątrz".

Pytanie 3

Dotyczy: SIWZ rozdział III Informacje dodatkowe, pkt 26 Obowiązki Wykonawcy ppkt 8:

„Realizacja zadania 3 następuje poprzez odbiór odpadów wystawionych przez właściciela nieruchomości przed posesję do drogi dojazdowej w wyznaczonym dniu określonym w harmonogramie".

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez jego doprecyzowanie na następujący:

„Realizacja zadania 3 następuje poprzez odbiór odpadów wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji do utwardzonej, publicznej drogi dojazdowej do której zapewniony jest swobodny dojazd w wyznaczonym dniu określonym w harmonogramie".

Pytanie 4

Dotyczy: SIWZ rozdział III Informacje dodatkowe pkt 31:

„Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających".

Ze względu na ciągle zmieniające się przepisy w zakresie gospodarki odpadami, w ocenie Wykonawcy, Zamawiający powinien przewidzieć możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.l pkt. 6 Ustawy Pzp.

Pytanie 5

Dotyczy: SIWZ rozdział V pkt 2 ppkt 3:

Wykonawca wnioskuje o dodanie lit. d, o następującej treści:

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Pytanie 6

Dotyczy: Umowy nr .... załącznik nr 5 do SIWZ § 13 ust. 2:

„2. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu lub zmniejszenia tych kosztów):

  1. stawki podatku VAT,
  2. minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne."

Wykonawca proponuje dodać ppkt d), o następującej treści:

„2. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu lub zmniejszenia tych kosztów):

  1. stawki podatku VAT,
  2. minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  4. Wysokości opłat za korzystanie ze środowiska".

Na w/w zapytania Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164-tekst jednolity z późn.zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1. Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę.

Ad.2. Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę.

Ad. 3. Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę.

Ad. 4. Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę.

Ad. 5. Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę.

Ad. 6. Zamawiający nie przewiduje zmian w projekcie umowy stanowiącej załącznik do nr 5 do SIWZ w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zapis §13 ust. 2 umowy oparty jest na przepisie art. 142 ust 5 Pzp. Przepis ten przewiduje zamknięty katalog możliwości zmian wysokości wynagrodzenia, który nie obejmuje możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany „wysokości opłat za korzystanie ze środowiska”.

Wójt

/-/ Dariusz Perdek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

21‑04‑2017 10:27:35

 Klonowa, dn.21.04.2017r.

WZI.271.1.20.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy: WZI.271.1.2017, Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający: Gmina Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2,

98-273 Klonowa informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Usług Sprzętowo – Transportowych S.C., A. Bator, M. Bator, ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta Wykonawcy uzyskana najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, tj. 82,85 pkt., w tym 42,85 pkt. w kryterium cena oraz 40,00 pkt. w kryterium okres gwarancji. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1

Konsorcjum firm:

EKO-KAN-GAZ Sp. z o.o., KARSKI, ul. Akacjowa 10, 63-410 Ostrów Wlkp. 2,

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane RAWO, Przemysław Rakiewicz, ul. Broniewskiego 18, 62-740 Tuliszków

- otrzymała w kryterium cena 39,35 pkt., w kryterium okres gwarancji 40,00 pkt., łącznie 79,35 pkt.

Oferta nr 2

Zakład Usług Sprzętowo – Transportowych S.C., A. Bator, M. Bator, ul. Fabryczna 41,

98-300 Wieluń

- otrzymała w kryterium cena 42,85 pkt., w kryterium okres gwarancji 40,00 pkt., łącznie 82,85 pkt.

Oferta nr 3

Firma Usługowo Handlowa „MARTOM”, Mariusz Rubajczyk, ul. Osmolińska 8/12/56,

98-220 Zduńska Wola

- otrzymała w kryterium cena 25,70 pkt., w kryterium okres gwarancji 26,00 pkt., łącznie 51,70 pkt.

Oferta nr 5

INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O. BUDOWA SIECI WOD-KAN, Sławomir Poński, ul. Burskiego 5, 95-060 Brzeziny

- otrzymała w kryterium cena 36,27 pkt., w kryterium okres gwarancji 40,00 pkt., łącznie 76,27 pkt.

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 10 dniach od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 WÓJT

 /-/ Dariusz Perdek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf
1485164811000 ad:Mon Jan 23 10:47:32 CET 2017
Plan zamówień publicznych
23‑01‑2017 10:46:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
444KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marcin Świtała
email: switala@klonowa.pl tel.:43 8208493 fax: 43 8208493
, w dniu:  14‑03‑2007 15:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Lesiak
email: gmina@klonowa.pl tel.:(43) 820 84 93
, w dniu:  14‑03‑2007 15:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑04‑2017 09:42:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie